Vossaert (onder constructie)

Vossaert is een naam, die in de jongste tijd in Oostelijk Zeeuws Vlaanderen nog steeds voorkomt. Maar dat had maar weinig gescheeld, want in de mannelijke lijn was er omstreeks 1755 nog maar ééntje over, die voor nazaten heeft gezorgd. Dat was Cornelis Vossaert, die samen met Maria Verhoeven een aantal kinderen kreeg, van wie de meeste Vossaert's in dit gebied afstammen (voor zover ik dat goed heb kunnen nagaan). Omdat ik zelf een Vossaert-nazaat ben, heb ik hierover enige dingen uitgezocht. Dit artikel is een weergave van een zoektocht, en is allerminst bedoeld als makkelijke leesstof. Soms zal het warrig zijn, omdat de gegevens ook verwarrend zijn, en tegelijk probeer ik weer te geven langs welke lijnen en gedachten ik ergens toe gekomen ben. Tenslotte is het geheel allerminst volledig, en moet er nog wel wat aan gesleuteld worden. Ik werk van de jongere tijd terug naar de oudere tijd, waarbij de meeste nadruk zal komen te liggen op de oudste gegevens. Gegevens uit de periode van de Burgerlijke Stand zijn hierin niet te vinden, want de zoektocht begint zo omstreeks 1750.

Cornelis Vossaert werd geboren in 1725. Feitelijk was hij het enige wettelijke kind van Bartholomeus Vossaert en Apolonia Crombeen, omdat zijn oudere zuster Catharina Vossaert geboren werd voor hun huwelijk in april 1724. Catharina werd enkele maanden daarvoor geboren. Als ik het allemaal goed zie, overleed Apolonia Crombeen rond 1727, en hertrouwde Bartholomeus Vossaert daarop met Magdalena Vereecken op 4 sept. 1727. Uit dit tweede huwelijk werden nog eens 9 kinderen geboren, maar vermoedelijk stierven er veel van. In elk geval schijnen de 4 zoons uit dit huwelijk geen nakomelingen te hebben gehad.

Omstreeks 1748 is vader Bartholomeus Vossaert overleden, en hertrouwde zijn weduwe. Enkele jaren later trouwde Cornelis Vossaert met Maria Anna Verhoeven. Doopgetuigen bij de kinderen van Bartholomeus Vossaert uit zijn beide huwelijken laten vooral vrouwen zien: Anna, Andriesina en Maria Vossaert. Dat het gaat om twee huwelijken van Bartholomeus is niet echt aangetoond, maar het is wel erg waarschijnlijk. In 1739 komt Bartholomeus nog voor in de volkstelling in Hulsterambacht:

 


Hij is geboren in Hontenisse en zijn leeftijd wordt 38 jaar genoemd, en zij hebben in 1739 nog 5 kinderen, die geboren zijn in Lamswaarde. Hij is dus geboren rond 1701 en dat klopt heel goed met de doopdatum van Bartholomeus Vossaert, zoon van Laurentius Vossaert en Catharina Deijs op 20 april 1701. Van hun 7 kinderen, die voor 1739 waren geboren, zijn er 3 jong gestorven, dus hieruit blijkt, dat we ook Cornelis Vossaert uit het 1ste huwelijk als levend kind moeten meetellen om op het aantal van 5 kinderen te komen.

 

Het bovenstaande maakt ook duidelijk, dat de Vossaert's in oostelijk zeeuws vlaanderen in deze periode een 'smal' geslacht is geweest. Mijn eigen aansluiting begint met Magdalena Vossaert, die in 1732 trouwt met Adriaen Serneel. Uit dat huwelijk worden een vijftal kinderen geboren, en ik stam af van de oudste zoon, Joannes Serneel, die als tweeling wordt geboren in 1734 met zijn zus Elisabeth Serneel. Van de doopgetuigen is alleen Anna Vossaert als meest direkte verwant aanwezig. Magdalena Vossaert was het 5de kind van Joannes Vossaert en Magdalena Clarebout (afkomstig uit Wachtebeke/Moerbeke), en zij was de enige, die nog in leven was bij het overlijden van haar moeder in 1726:

Haar vader, Joannes Vossaert, consenteert in 1732 tot het huwelijk van zijn dochter Magdalena, die in 1707 werd geboren. De andere broer en 4 zusters van Magdalena Vossaert zijn vermoedelijk jong gestorven (op grond van het begraafboek lijkt het erop, dat er rond 1710 veel kinderen stierven. Wellicht een epidemie?). Joannes en Magdalena Clarebout trouwden in 1700, maar het was zijn 2de huwelijk, want in 1697 trouwde hij al (met attestatie naar Antwerpen) met Judoca Bekaert, en daaruit werd in 1698 een dochter geboren. Maar bij zijn 2de huwelijk bracht Joannes Vossaert geen kinderen mee.

Magdalena Clarebout komen we een aantal keren tegen als doopgetuige bij kinderen van Bartholomeus en van Dingnum Vossaert. Ook de naam Joannes Vossaert zien we een paar keer, maar daarvan is niet duidelijk, wie hij is, want er leefde nog een andere Joannes Vossaert, die in 1705 trouwde met Joanna Baers of Baerts. Op grond van doopgetuigen hou ik deze laatste Joannes Vossaert voor een zoon van Laurentius Vossaert en Judoca Cappaert.

In deze periode leven min of meer in dezelfde streek:

Joannes Vossaert X Judoca Bekaerts XX (1700) Magdalena Clarebout (van wie op dit moment niet bekend is wie zijn ouders waren)
Dingnum Vossaert X (1694) Tanneke Helinck
Bartholomeus Vossaert X ....

Laurentius Vossaert X Magdalena Heyman
Petrus Vossaert X Anna Maria d'Hertoge
Dingnum Vossaert X Janneke de Jonge
Maria Vossaert X Petrus Bunnekens
Joannes Vossaert X Joanna Baerts

De laatsten waren - naar mijn inschatting- allen kinderen van Laurentius Vossaert en Judoca Cappaert. Na de dood van Judoca Cappaert, zo rond 1690, hertrouwde Laurentius Vossaert in 1691 met Catharina Deijs, en ook dat huwelijk bracht enkele kinderen voort. Laurentius Vossaert stierf tenslotte in 1706.

Boedelinv. Hontenisse 527 fo. 443 dd. 13.12.1706

Laureys Vossaert +, Notabele Hulsterambacht, Landman op Kruyspolder
X Josijntje Cappaert
K: Maria X Pieter Bunnekens, Dignum, Jan, Pieter: allen meerderjarig, Laureys
XX Cathalijna Theys
K: Catharina 13, Bartholomeus 6, Andrisijntie 4
V: Dignum Vossaert, Pieter Bunnekens
Land op Langedam, Land op Lamswaarde

De twee voogden in 1706 zijn zijn zoon en schoonzoon. Laureys Vossaert jr. die hier ook wordt genoemd, stierf kort daarop, achterlatend zijn weduwe Magdalena Heyman, die enkele maanden later in juli 1707 trouwt met Andries Schelfhout. Deze tak Vossaert is in deze periode de meest vooraanstaande binnen de familie.

Laurentius Vossaert trouwde in 1663 in Hulst met Judoca Cappaert. Hij zal dus wel geboren zijn voor 1645. ik vond pas een eerste doop eind 1666 van Maria Vossaert, en daarna zijn er kinderen in 1669, 1672 etc. De doop van Joannes Vossaert heb ik niet gevonden, maar die zal geweest zijn rond 1676. Hun laatste kind Petrus Vossaert werd geboren in 1686.

In principe is er ruimte voor meer dopen, maar die vond ik dus niet. Als oudste zoon ken ik Dingnum Vossaert uit 1669. Opvallend zijn vooral drie doopgetuigen Cornelia Jansens in 1666, Bartholomeus Vossaert in 1669 en Christina Leunis in 1672. In 1662 trouwden een Bartholomeus Vossaert met Cornelia Jansens. Volgens mijn bescheiden mening kennen wij Cornelia Jansens uit een eerder huwelijk met Andries Jansens, maar in dat huwelijk kennen wij haar als Cornelia Geertsen, dochter van Jan Geertsen Jansz en Elisabeth Tiberi (Tiberius) uit Stabroek.

Boedelinv. HA reg. 527 fo. 144 en fo. 180 dd. 1680 en 1696

Bartholomeus Vossaert + 1680
X Cornelia Jansens
Kinderloos
XX Corintien Betinck
K: Dingna 2 jr. Cornelia 1 jr. (in 1680)
Land in Lamswaarde, Polder van Namen, Gastel/Roosendaal, Stabroek en Zandvliet.
De boedelinventaris (1696) werd te laat ingediend door de voogd Lauwereijs Vossaert.

Corintien is in ondertrouw gegaan Hontenisse op 9 maart 1680 en getrouwd aldaar op 27 maart 1680 (2) met Cornelis Crombeen, geboren Lamswaarde ca. 1639.

Laurentius Vossaert was dus voogd voor Bartholomeus Vossaert's kinderen, van wie er slechts twee worden genoemd, uit het 2de huwelijk. Ongenoemd blijft, dat Bartholomeus voordien al gehuwd was geweest met Pauwelyncke Vernacht. Bartholomeus Vossaert werd beslist geboren voor 1640. Gezien de wederzijdse aanwezigheid lijkt het aannemelijk, dat Laurentius Vossaert en Bartholomeus Vossaert broers waren. Het bezit van land in Stabroek zal afkomstig zijn via Cornelia Jans Geertsen. Het bezit in Roosendaal en Gastel lijkt afkomstig van Corintien Betinck.

 

Hoofd- en Zijtakken

De Hoofdtak lijkt in elk geval gevormd te worden via Laurentius Vossaert X Judoca Cappaert XX Catharina Deijs, zeker ook omdat die tak tot in het heden doorloopt.

Rond 1700 zijn er echter niet zo vreselijk veel gezinnen met een Vossaert aan het hoofd. Ik heb ze bovenaan al genoemd. De enige onduidelijkheid vormt Bartholomeus Vossaert. Die komt een aantal keer voor in huwelijken, maar ik heb zelf het vermoeden, dat het meerdere huwelijken zijn geweest van dezelfde Bartholomeus Vossaert.

Het begint in 1694 als Bartholomeus Vossaert trouwt met Maria Roebijt/Robijt. Dat huwelijk eindigt in 1710 met het overlijden van Maria Robijt. Bij dat huwelijk consenteert zijn moeder, die niet met name wordt genoemd. Dat doet veronderstellen, dat zijn vader dan niet meer leeft. Enkele maanden eerder trouwde Dingnum Vossaert met Tanneke Helinck. Dingnum Vossaert getuigt bij Bartholomeus Vossaert's huwelijk, en bij beiden is ook Nicolaes Cockuyt getuige. Op grond daarvan is het mogelijk, dat we hier met twee broers te maken hebben. En omdat ook Joannes Vossaert en vooral diens vrouw Magdalena Clarebout een aantal keer wordt genoemd als getuige voor zowel Dingnum als Bartholomeus zou het heel goed kunnen zijn, dat we hier te maken hebben met drie broers. Een zuster is dan waarschijnlijk Margaretha Vossaert, die getrouwd was met Jan Claijsens.

Van hen is alleen bij Dingnum Vossaert zeker, wiens zoon hij was, want bij zijn ondertrouw in 1694 wordt zijn moeder genoemd, Janneke van Abeele:

6 febr. 1694 Dignum Vossaert j.m.geboren onder Hontenisse en Anna Helinx, weduwe Jan van Eigen, uit Vrasene.
Consent van zijn moeder Janneke van den Abeele, en voor de bruid getuigt Catalijn IJls


Ook bij het huwelijk van Bartholomeus Vossaert met Maria Roebijt consenteert de moeder. Dat huwelijk is net enkele maanden na dat van Dingnum, zodat ik aanneem, dat -mede ook gezien de aanwezigheid bij beiden van Nicolaes Cockuyt, en het optreden van Dingnum Vossaert als getuige bij Bartel's huwelijk, dat we hier te maken hebben met twee broers, en denkelijk was ook Joannes Vossaert, die trouwde met Magdalena Clarebout een broer. Wederzijds getuigen zij bij elkaar.

Hun vader was Joannes Vossaert, die in december 1667 getrouwd was met Joanna van Abeele. Dingnum, Joannes en Bartholomeus Vossaert zijn geboren resp. in 1668, 1673 en 1670. Margaretha Vossaert was een dochter van Joannes Vossaert met Elisabeth Nuyts. Zij werd geboren in 1663 en trouwde in 1689 met de -in Zuiddorpe wonende- Jan Claijsen. Ook hen beiden zien we vaak terug bij de drie broers Dingnum, Bartholomeus en Joannes Vossaert, en zij was hun halfzuster was, want hun vader Joannes Vossaert was tenminste twee keer getrouwd: het eerste huwelijk was met Elisabeth Nuyts, het tweede met Joanna van Abeele. In het eerste huwelijk zijn dan geboren: Bartholomeus, die jong stierf, Christina in 1661 en Margaretha in 1663 (1667 Jan Vossaard wonend in Lamswaarde, wed. Lisebet Nuijts X Janneke van Abeele uit Assenede, wonende in Lamswaarde, ondertrouw Hulst).

         

Van hen is Bartholomeus kennelijk jong gestorven. Na het overlijden van Elisabeth Nuyts in 1665 is Joannes hertrouwd eind 1667 met Joanna van Abeele, en daaruit zijn dan geboren Dingnum in 1668, Elisabeth in 1669, en Barthelomeus en Joannes Vossaert in 1670 en 1673.

Met Laurens en Joannes Vossaert zitten we dus een generatie verder terug. Deze generatie leefde ongeveer in de periode 1640-1700. Tot diezelfde generatie mogen we ook Hubertus Vossaert rekenen. Hij trouwde okt. 1669 in Kloosterzande met Martina van der Neck, soms ook Martina van Hecke genoemd. In de oude tijden is het onderscheid tussen beide naamsvormen soms moeilijk te maken. Uit dit huwelijk werden minstens 5 kinderen geboren: 

Maria 1670
Cornelia 1672
Cornelia 1673
Hubertus 1675
Hubertus 1679

Een aantal van de dopen zijn opgenomen in het doopboek Hulst, en ik heb niet de illusie dat ik alle kinderen heb gevonden. Hubertus Vossaert overlijdt in of kort voor 1681. Omdat bij een aantal dopen de naam Huyssen voorkomt, zal hij mogelijk de zoon zijn geweest van Hubertus Vossaert en Maeyken Huyssen.  

Van dit laatste echtpaar bleven twee kinderen in leven, die in 1663 genoemd worden. De voogd is Jacques Vossaert, en er is bezit in zowel Kloosterzande als in Lamswaarde. De voogd Jacobus Vossaert mogen we vermoedelijk identificeren als degene die getrouwd was met Tanneke van Baeten. In het ondertrouwboek van Hulst staat:

1659 Jaeques Vossaert wonend Lamswaarde met Anneke van Baden wonend Lamswaarde.

In 1664 leefde hij nog, en hij is de enige, die in aanmerking lijkt te komen als voogd tot zijn overlijden rond 1666. Van deze Jacques Vossaert worden de ouders genoemd, maar het is maar de vraag, of Hubertus en Jaques Vossaert broers waren, want waar de ouders van Hubertus vermoedelijk Hubertus Vossaert en Maeyke Huyssen zijn, was Jacques Vossaert een zoon van Hubertus Vossaert X Margaretha Govaerts. Vermoedelijk was derhalve Jacuques Vossaert een broer van de vader van de in 1681 overleden Hubertus Vossaert.

 

De lijn, die we in deze opzet dan krijgen:

                Hubertus Vossaert X Margaretha Govaerts
                                                   |
               Hubertus ............................Jacques                    
              + 1663                                      * 1605, + 1666
   X Maeyke Huyssens                 X Tanneke van Baeten
                     |                                                   |
Hubertus.......... Elisabeth          Janneke........Elisabeth
* ca. 1647            *1653                1661                 1663
+ ca. 1681
  X
Martina v.d.
Necke/Hecke

De doop van Elisabeth Vossaert fa. Hubertus in 1653 is verifieerbaar. Zij werd gedoopt op 19 okt. 1653 Polder van Namen. Het moet hier maar direkt gezegd worden, dat het met de tak van Hubertus Vossaert niet allemaal even duidelijk is, want er bestaat een flinke kans, dat Hubertus Vossaert X Maeyken Huyssen niet de zoon was van Hubertus Vossaert, maar een kleinzoon, en dat dus Jaques Vossaert zijn oom was. De tussenliggende generatie zou dan gevormd worden door Hubertus Vossaert X Elisabeth van Assche:

                               Hubertus Vossaert X Margaretha Govaerts
                                                                  |
               Hubertus ..................................................Jacques                    
         * voor 1605                                                          * 1605, + 1666
   X Elisabeth van Assche                                      X Tanneke van Baeten
                             |                                                                         |
Hubertus.....Joannes......Jacobus.....Maria         Janneke........Elisabeth
* 1625            *1628            *1631         *1633         *1661              *1663
    X
Maeyke Huyssen
      |
Hubertus.....Elisabeth
*1647              *1653
+ 1681
     X
Martina v.d.
Necke/Hecke

Het is heel erg lastig om hierover duidelijkheid te krijgen. Hubertus Vossaert en Elisabeth van Assche dopen hun kinderen in 1625, 1628, 1631 en 1633. Bij de eerste twee dopen wordt de vader Hubertus Vossaert jr. genoemd. Mijn ervaring is, dat dat niet persé betekent, dat hij een zoon was van Hubertus V. senior. De aanduiding junior betekent gewoonlijk, dat er in dezelfde periode ook een oudere Hubertus leefde. Deze Hubertus was geen doopgetuige, maar bij het huwelijk van Hubertus Vossaert jr. met Elisabeth van Assche in 1624 getuigde wel Hubertus Vossaert sr. En natuurlijk hebben we mogelijk te maken met een vernoeming, omdat de oudste zoon Hubertus vermoedelijk vernoemd is naar zijn paternele grootvader, en de tweede zoon Joannes werd vernoemd naar de maternele grootvader Joannes van Assche.

Zelfs is het mogelijk, dat er sprake is van twee huwelijken van Hubertus Vossaert jr., het 1ste huwelijk met Elisabeth van Assche, en het 2de huwelijk met Maeyke Huyssen. In dat geval krijgen we deze constructie:

                                                        Hubertus Vossaert X Margaretha Govaerts
                                                                                           |
                        Hubertus ....... ............................................................................Jacques                    
                  * voor 1605                                                                                                   * 1605, + 1666
           X Elisabeth van Assche                   XX         Maeyke Huyssen                  X Tanneke van Baeten
                             |                                                                    |                                                     |
Hubertus.....Joannes......Jacobus.....Maria    Hubertus.....Elisabeth              Janneke........Elisabeth
* ca. 1625     *1628            *1631         *1633     *1647           *1653                  *1661              *1663
                                                                                       X
                                                                              Martina v.d.
                                                                             Necke/Hecke

Van al deze mogelijkheden vallen de eerste en laatste mogelijkheid af, vanwege dit stukje:

schepenregister invno 1685 fo 74v d.d. 13 jun 1659,
Repartie vande bate goederen voor de kinderen Janneke van Damme danoff d'eene genaempt Margrieta, geprocereert bij wijlent Huijbrecht Vossaert fs Huijbrecht ende Joos Jan en Pieter Nuijt geprocreert bij Jan Nuijt fs Joos. Wort bevonden bijden Staeten Goede thaeren sterfhuijse gemaeckt op den 18 jun 1647 bij den selven Jan Nuijt dat de baete suijver compt te bedraghen ter sommen van 443:7:10: ...etc...

Uit dit stukje, in combinatie met de andere gegevens, blijkt dat Hubertus Vossaert fs Hubertus ongeveer in 1636 is hertrouwd. Daaruit kunnen we dus afleiden dat Elisabeth van Assche ergens rond 1635 is gestorven. De dochter Margaretha die Hubertus met Janneke van Damme procureerde, werd geboren 4 juni 1637. In 1638 overleed Hubertus Vossaert jr. waarna Janneke van Damme hertrouwde met Jan Nuyt. Na het overlijden van Jan Nuyt rond 1647 werd er kennelijk een boedelinventaris opgemaakt, waarover wordt gesproken.

 

Voor deze tak Vossaert moeten we dus uitgaan van dit schema:

                                                  Hubertus Vossaert X Margaretha Govaerts
                                                                                     |
               Hubertus ...............................................................................Jacques                    
         * voor 1605                                                                                              * 1605, + 1666
   X Elisabeth van Assche                XX    Janneke van Damme              X Tanneke van Baeten
                             |                                                        |                                                      |
Hubertus.....Joannes......Jacobus.....Maria     Margaretha                      Janneke........Elisabeth
* 1625            *1628            *1631       *1633        *1637                              *1661              *1663
    X
Maeyke Huyssen
      |
Hubertus.....Elisabeth
*1647              *1653
+ 1681
     X
Martina v.d.
Necke/Hecke

 

In dit alles is het ook nog lastig, dat Jaques Vossaert pas in 1659 trouwt met Tanneke van Baeten, hoewel hij in 1605 geboren zou zijn (uitgaand van de notitie in de boedelbeschrijving, dat hij een zoon is van Hubertus Vossaert en Margaretha Govaerts). Ik heb de originele boedel niet gezien, zodat ik me geen oordeel kan vormen over de juistheid van deze notitie.

Inmiddels is hiermee tegelijk één van de takken  Vossaert naar voren gehaald: de tak van Hubertus Vossaert en Margaretha Govaerts. Hubertus Vossaert sr. was al dood in November 1632, omdat dan zijn weduwe Margaretha Govaert in proces verwikkeld is. Van dit echtpaar zijn mij een stel dopen bekend uit het Hulster doopboek:

1. Dingna Vossaert 24 nov. 1605
2. Jacobus Vossaert 24 nov. 1605
3. Cornelia Vossaert 4 sept. 1611
4. Maria Vossaert 27 feb. 1614
5. Maria Vossaert 10 mei 1615
6. Elisabeth Vossaert 25 april 1623

Vrijwel zeker ook een zoon was Hubertus Vossaert, die dan geboren zal zijn voor 1605. Hij trouwde in 1624 met Elisabeth van Assche.
Vrij waarschijnlijk was Catharina Vossaert, die in november 1632 trouwde met Matthijs Lambrechts een dochter van ditzelfde echtpaar.

Omdat er in dit stadium niet veel meer te zeggen is, laat ik dit nu even rusten.

De Personele Quotisatie van Hulsterambacht

Deze bron geeft ons in 1665 twee Joannes'en Vossaert: Joannes Dingnumszoon en Joannes Bartholomeuszoon Vossaert, die in Lamswaarde worden genoemd, evenals ook de weduwe van Dingnum Vossaert, die in 1665 nog wordt genoemd met bezit. Zoals we al zagen bij de behandeling van Joannes Vossaert X Joanna van Abeele, denk ik dat deze eerder gehuwd was met Elisabeth Nuyts. In dat geval is zijn vader bekend, want die wordt in de boedel van Elisabeth Nuyts genoemd. Dat was Dingnum Vossaert. Daarmee hebben we dus in ieder geval de eerste Joannes Vossaert kunnen traceren. Zijn ouders zijn daarmee hoogstwaarschijnlijk Dingnum Vossaert en Christina Suij

Dingnum Vossaert X Christina Seuij (?)
              |.......................................................................................................|.........................................|
Joannes Vossaert   X  Elisabeth Nuyts      XX Joanna van Abeele                    Bartholomeus                             Jacquemijntie Vossaert
                                                                                                                                    X Pauwelyncke Vernacht
                                                                                                                                  XX Cornelia Jansens (Geertsen)
                                                                                                                                 XXX Corijntie Betinck

Uit bovenstaande boedel kunnen we nog zien, dat er ook nog een Barthelomeus Vossaert fs Dingnum leefde in 1660. Hier treedt hij op als voogd voor de kinderen van Jacquemijntie Vossaert. Met enige waarschijnlijkheid waren dit een broer en zuster van Joannes Vossaert fs. Dingnum. Bartholomeus Vossaert was gehuwd met Corijntie Betinck en daarvoor nog met Pauwelyncke Vernacht en Cornelia Jansens. Dat hij een broer was van Joannes Vossaert blijkt m.i. ook omdat de laatste met Joanna van Abeele een zoon doopt Corinus in 1677, waarbij Corijntie Betinck doopgetuige is.

De tweede Joannes die genoemd wordt moet Joannes Vossaert X Maria de Corte zijn geweest, die in 1658 trouwden in Hulst. Uit dat huwelijk ken ik 5 kinderen: Christina 1659, Maria 1662, Maria 1663, Joannes 1667 en Pieternella 1668. Zij woonden in Lamswaarde, zodat wij hem wel met vrij grote zekerheid mogen gelijk stellen aan Joannes Vossaert Bartholomeuszoon, die in de Pers. Quot. in Lamswaarde wordt genoemd. In maart 1671 hertrouwt zijn weduwe Maria de Corte met Jacobus Bogaert. Met deze Vossaert's zijn we wel beland in de periode voor 1645, maar ik vind in de doopboeken van Hulst maar weinig Vossaert-dopen terug, en daarom vermoed ik, dat het geslacht veel minder breed is geweest dan ik eerder dacht. In het Ondertrouwboek van Hulst staat:

1 dec. 1658 Jan Vossart, wed. Janneke Pauwels wonend te Lamswaarde met Marie de Corte ex Hengstdijk
25 jun. 1649 Jan Vossard, wonend Lamsweerde met Tanneke Pouwels, wed. Jan Schelfhout, wonend te Lamsweerde

Met flinke waarschijnlijkheid hebben we hier te maken met Joannes Vossaert, geboren in Lamswaarde op 12 feb 1618 als zoon van Bartholomeus Vossaert en Christina van Assche.
Vermoedelijk trouwde hij in totaal 3 keer. De eerste keer was dan met Gerulpha Engels of ook wel Livina Ingels genoemd. Uit dat 1ste huwelijk (X in 1637) werden geboren:

Cornelia 1638
Bartholomeus 1640
Bartholomeus 1643

Van het 2de huwelijk met Tanneke Pauwels zijn mij geen kinderen bekend, en uit het 3de huwelijk met Maria de Corte zijn dus tenminste 5 kinderen geboren, waaronder de oudste dochter Christina genaamd.

     Bartholomeus Vossaert X Christina van Assche
                               |
      Joannes Vossaert  X Gerulpha Ingels       XX Tanneke Pouwels      XXX Maria de Corte
                                    1637                                  1649                                  1658
                                      |                                                                                     |
         Cornelia  Bartholomeus   Bartholomeus               Christina    Maria    Maria    Joannes     Pieternella

 

Hiermee lijkt de basis gelegd voor de 3 takken Vossaert, waarmee we te maken hebben gekregen:

1. de tak van Hubertus Vossaert X Margaretha Govaerts
2. de tak van Dingnum Vossaert x Christina Seuij
3. de tak van Bartholomeus Vossaert X Christina van Assche

Nu moeten we nog proberen om losse eindjes aan elkaar te knopen. Omdat er vooralsnog nauwelijks gegevens zijn over de Vossaert-familie voor 1600, behalve dan de vermelding van Hubertus Vossaert, kan dit mijns inziens slechts betekenen, dat er ook voor 1600 in oostelijk zeeuws vlaanderen maar weinig gezinnen Vossaert hebben geleefd, waaruit dan de verschillende gezinnen zijn voortgekomen. Bekend is, dat voor 1580 een Bartholomeus Vossaert stierf.  Elisabeth Vossaert, die in 1623 werd gedoopt moet haast wel een dochter zijn geweest van Hubertus Vossaert en Margaretha Govaert, omdat de vader wordt genoemd Hubertus Vossaert senior (de moeder werd niet genoemd). Op grond daarvan kan Margaretha Govaert niet veel ouder geweest zijn dan pakweg 45 jaar in 1623. Dat betekent dat zij zal zijn geboren rond 1580. Hun oudste kind zal waarschijnlijk rond 1600 zijn geboren.

In 1626 bestaat er een acte in het Schedpenregister, waarin Hubertus Vossaert de oude, Hubertus Vossaert de jonge en Barthel Vossaert de jonge voorkomen, die bekend maken een aantal gemet land gepacht te hebben in de polder van Langendam. Op grond van hun gezamelijk optreden, lijkt het mij te gaan om vader Hubertus met zijn twee zoons Hubertus en Bartholomeus. Dat de laatste 'de jonge' wordt genoemd, maakt meteen duidelijk, dat er tezelfdertijd ook een Barthelomeus Vossaert 'de oude' moet hebben geleefd. En dat klopt ook, want in 1627 is er nog een acte, waarin Barthel Vossaert wordt genoemd, wonend in Hulsterambacht, oud tussen de twee en drie en zestig jaar. Deze Bartholomeus Vossaert is dus geboren rond 1565... In 1634 wordt vervolgens in een stuk genoemd Barthel Vossaert fs Barthel.

Omdat bij alle takken de naam Bartholomeus voorkomt, heb ik de stellige overtuiging, dat we in hem de stamvader mogen zien van alle Vossaert's.

                             Bartholomeus Vossaert  X  NN
                                                |
                Hubertus ..............................................Bartholomeus
               * ca. 1565                                                * 1565

Wellicht hebben we hiermee al Hubertus Vossaert te pakken, die trouwt met Margaretha Vossaert. Gezien zijn overlijden ergens rond 1630 is hij dan ongeveer 65 jaar oud geworden, en we weten, dat Hubertus Vossaert, de oude, in 1626 nog vermeld wordt. Als zijn broer mogen we zien Bartholomeus Vossaert, van wie in 1627 wordt gesproken als Barthel Vossaert de oude, maar in 1634 lijkt hij overleden te zijn.

Hulpschema 1

                                    Bartholomeus Vossaert  X  NN
                                                            |
                Hubertus ..............................................Bartholomeus
               * ca. 1565                                                               * 1565
           X Margaretha Govaerts                                            X  NN
                          |                                                                          |
 Hubertus........................Bartholomeus                    Bartholomeus
                                                                                            

Aan dit basisschema moeten we dus de verschillende takken proberen te knopen. In 1608-1614 zijn er een aantal dopen, van wie Bartholomeus Vossaert de vader is, bij de laatste twee zien we ook de voornaam van de (een?) moeder Cornelia. Die kinderen zijn: Bartholomeus in 1608, Apolonia in 1611 en Joannes in 1614. Ook in 1614 zien we de huwelijksinschrijving van een andere Bartholomeus Vossaert met Christina van Assche.  Dat echtpaar krijgt zo'n 8 kinderen tussen 1614 en 1638 (vader Bartholomeus fs. Huybrecht sterft op 8 dec. 1638). Dat dit een andere Bartholomeus Vossaert is dan de doop van 1614 is duidelijk aan de hand van de datum. Joannes Vossaert werd geboren in november 1614 en Bartholomeus en Christina van Assche trouwden in dezelfde maand, slechts een zestal dagen later.

We zien hier dus een oudere en een jongere Bartholomeus Vossaert. De oudere was al getrouwd voor 1608, de jongere trouwde in 1614. De oudere vernoemt een zoon Bartholomeus, de jongere vernoemt een zoon Joannes in 1618 en Hubertus in 1620, in 1626 een zoon Bartholomeus, en nog eens in 1638 een zoon Hubertus. Hij lijkt mij te zijn Bartholomeus Vossaert fs Hubertus.

Hulpschema 2

 
                                                                             Bartholomeus Vossaert  X NN
                                                                                                   |
                   Hubertus ..............................................................................................Bartholomeus
                 * ca. 1565                                                                                                             * 1565- + na juni 1631
           X Margaretha Govaerts                                                                                                         X NN
                           |                                                                                        |............................................................................|.............................|
 Hubertus.........................Bartholomeus                             Bartholomeus                                                                                 Joannes                      Dingnum 
*  ca. 1595                          * ca. 1595, + 1638                        * ca. 1590                                                                                             
X Elisabeth v Assche         X Christina v Assche                    X Cornelia NN                  XX (juni 1631) Catharina Iman                                   X Christina Seuij                       
XX Janneke v Damme                                                                              |                                                          |                                                                         |
                                                                                Bartholomeus.......Apolonia......Joannes                 Cornelia                                                   Joannes Vossaert
                                                                                       1608                      1611             1614                        1632                                                       X Elisabeth Nuyts
                                                                                                                                                                                                                                           XX Joanna van Abeele

De laatste die we in dit schema moeten hangen is Dingnum Vossaert, die in 1619 trouwt met Christina Seuij. Huwelijksgetuige daarbij is Bartholomeus Vossaert junior, die in 1614 trouwde. Op grond daarvan zouden we kunnen beslissen, dat Dingnum Vossaert een broer was, en dus ook een zoon van Hubertus Vossaert, maar of dat juist is, is nog maar de vraag.

Barth. Vossaert fs Barthels met Catharina Imans, zijn tegenwoordige huisvrouwe verkoopt 1642 aan Guillis Crombeen een stuk land gelegen naast dat van Jan Nuyt
Bartholomeus Vossaert senior getuigt bij het het huwelijk in 1631 van Barthelomeus Vossaert met Catharina Iman
Dingnum Vossaert getuigt bij de doop in 1632 van hun dochter Cornelia.

Deze Bartholomeus Vossaert, die in 1631 trouwt, was dus geboren voor 1613. Hij heet zoon te zijn van Bartholomeus Vossaert. Daarmee kan hij heel goed de zoon zijn, die in 1608 werd geboren, maar hij kan ook diens vader zijn. De huwelijksgetuige in 1631 was Bartholomeus Vossaert senior.... Was hij dezelfde als de 62 jarige uit 1627? Als dat het geval is, dan gaat het wellicht om een tweede huwelijk van zijn zoon. Dit alles is beslist heel goed mogelijk, maar nog niet aangetoond, maar omdat er in het stukje staat: 'zijn tegenwoordige huisvrouw Catharina Iman' is het overduidelijk, dat het hier een tweede huwelijk betreft. Voor mij zijn de aanwijzingen sterk genoeg om te concluderen, dat het hier inderdaad gaat om Bartholomeus Vossaert, die eerder gehuwd was met ene Cornelia. Daaraan moet ik nog wat toevoegen:

In het begraafboek van Hulst komen twee vermeldingen voor:

begraven 14 april 1639 bartholomeus vossaert
begraven 8 dec 1638 bartholomeus vossaert fs huybrecht

Het blijft toch allemaal een beetje gissen, want is de laatst genoemde nu Bartholomeus fs Hubertus X Margaretha Govaerts of gaat het om een andere Hubertus Vossaertszoon? Omdat ik geen aanwijzingen heb, dat Hubertus (fs Hubertus) in zijn twee huwelijken met Elisabeth van Assche en Janneke van Damme een zoon Bartholomeus kreeg, is het toch het meest waarschijnlijk, dat met die begraafinschrijving gedoeld wordt op Bartholomeus Vossaert in huwelijk gehad hebbend Christina van Assche.

De andere inschijving is uit 1639, en geeft ook nauwelijks aanknoping. Er staat geen enkele verduidelijking, dus moeten we kijken, welke Barthel's er beschikbaar zijjn:
1. de oude Barthel, die in 1627 genoemd wordt als 62 jarige
2. Barthel Vossaert die met Cornelia NN kinderen doopt in 1608-1614
3. Bartholomeus Vossaert, geboren uit 2) in 1608
4. Bartholomeus Vossaert, gedoopt op 1 jan. 1626, van wie de ouders worden genoemd Hubertus Vossaert en Christina van Assche (sic)
(de laatste doop is erg vreemd... of de vader was Bartholomeus Vossaert, of de moeder was Elisabeth van Assche, maar omdat Hubertus Vossaert in nov 1625 een zoon doopt, zal het wel gaan om de vader Bartholomeus Vossaert). Maar deze laatste Bartholomeus mogen we gerust uitsluiten, want die zou in het begraafboek vermeld zijn geworden als 'een zoon van ...'

Daarmee hebben we dus 3 opties overgehouden, en het is nu maar de vraag, of we enkelen ervan na 1639 nog aantreffen.

Wat dat betreft moeten de registers, die René van Winsen heeft bekeken uitsluitsel bieden, en de belangrijkste ervan is de vermelding in 1642 van Barthel Vossaert fs Barthel, die dan nog steeds gehuwd is met Catharina Iman:

Omdat dat huwelijk in 1631 plaats vond, moet deze Barthel Vossaert geboren zijn voor 1613, zodat hij eigenlijk alleen maar identiek kan zijn aan de in 1608 geborene Barthel Vossaert.

Er is nog één omstandigheid, die ik niet heb opgevoerd: Huybrecht Vossaert en Margaretha Govaert krijgen nog tot 1623 kinderen, zodat we mogen aannemen, dat ook de broer van Huybrecht, en ik geloof stellig, dat Bartholomeus en Huybrecht broers waren, nog kinderen kreeg na 1600, zodat we wel mogen stellen, dat de vader van Bartholomeus Vossaert, die in 1608 geboren werd, diezelfde Bartholomeus Vossaert is, die we nog in 1627 tegenkomen. Daarom denk ik dat we het schema moeten aanpassen, in de wetenschap, dat Bartholomeus Vossaert sr. in 1639 stierf.

Hulpschema 3

                                                                             Bartholomeus Vossaert  X NN
                                                                                                   |
                   Hubertus ..............................................................................................Bartholomeus  
                 * ca. 1565-1570                                                                                                           * 1565- + 1639
           X Margaretha Govaerts                                                                                                     X Cornelia NN
                           |                                                                                        |................................|...................................|.....................................|
 Hubertus.........................Bartholomeus                             Bartholomeus                       Apolonia                                 Joannes                              Dingnum 
*  ca. 1595                          * ca. 1595, + 1638                        * 1608                                     * 1611                                     * 1614                              * voor 1611                
X Elisabeth v Assche         X Christina v Assche                        X NN                                                                                                                               X Christina Seuij                       
XX Janneke v Damme                                                          XX Catharina Iman                                                                                                                            |
               |                                             |                                                |                                                                                                                                    Joannes Vossaert
      Nageslacht                          Nageslacht                                  Cornelia                                                                                                                        X Elisabeth Nuyts
                                                                                                                                                                                                                                                XX Joanna van Abeele

Middels deze opstelling kloppen een aantal dingen nu beter. Zo wordt bij de doop van Elisabeth Vossaert dr. van Bartholomeus Vossaert en Christina van Assche, de vader Bartholomeus junior genoemd. Bij de doop in 1634 van hun dochter Catharina heet hij Bartholomeus fs Huberti; de andere Bartholomeus zien we genoemd worden als Bartholomeus Vossaert fs Barthels. En omdat Barthel Vossaert jr. eerder sterf dan de oude Barthel, is er geen reden om die betitelingen aan te passen. Barthel Vossaert Hubertszoon heeft weliswaar een zoon genoemd Bartholomeus, geboren in 1626, maar die zien we niet voor 1644 in het voetlicht komen.

Wat dit betreft: in 1652 trouwt een Bartholomeus Vossaert met Beatrix Vermeulen. De bruidegom heet 25 jaar, en is dus geboren in 1627. Zijn getuigen zijn Jan en Claes Vossaert, die ik niet goed kan plaatsen. Ik vond helaas nog geen doop van een Nicolaes Vossaert. Qua tijd zou hij heel goed de in 1626 gedoopte Barthel kunnen zijn. Van dit echtpaar trof ik geen verder spoor meer. Verder heb ik nog een vage aanwijzing van een huwelijk van een Bartholomeus Vossaert met Lauwerine Voornaert. Dat moet gesloten zijn na dec. 1651. Ook daarvan vond ik geen spoor, maar in 1660 is een Bartholomeus Vossaert fs Dingnum voogd voor de kinderen van Jacques de Smet en Jacquemijn Vossaert, van wie het huwelijk gesloten zal zijn rond 1645, en Jacquemijntje Vossaert, denkelijk ook een dochter van Dingnum Vossaert, zal dan geboren zijn voor 1627. De voogd Bartholomeus Vossaert fs. Dingnum Vossaert is dus ook geboren voor 1630.

In transportregister van HA fo 80v d.d. 21 jan 1641 staat ruw getranscribeerd:
Compareerde in psoone Jan Nuijt hunlieden mede confrere als gecommitteerden deelvoocht over de weesen van Judocus van Overloop den welcke bekende met consent vande selve weesen publiquilijk meest biedende de meeste vercocht te hebben aen Jan Vossaert fs Berthels de oude den nomber van xx gemeten gelegen bij de hofstede van voors Vossaert de oude de voors. weesen moeder Elisabeth Vossaert voor haer overlijden bij successie van haer moeder Jacquemijntken Coolssins der weesen grootmoeder dese voors saeijende landen neffens den cavel van Jan Vossaert fs Barthels commende met het cavel van Dingnum Vossaert ...

De genoemde Elisabeth Vossaert, die in 1641 kennelijk al dood is, trouwde in 1622 met Judocus van Overloop. Ik vond van hen drie kinderen: in 1625, in 1627 en 1633, en ik zag van Judocus van Overloop in 1638 een doop met een andere moeder, maar kan niet nagaan of dit dezelfde Judocus van Overloop betreft. Bij de getuigen treffen we aan: huwelijksgetuige Dingnum Vossaert, en de doopgetuigen Margaretha Govaerts en Catharina Imans (de laatste in 1633). Omdat Jan Nuyt  (hij is een zoon van Joos Nuyt) duidelijk iets te maken heeft met Hubertus Vossaert, omdat hij diens weduwe Tanneke van Damme trouwde. Ik roep nog even dit stukje terug:

schepenregister invno 1685 fo 74v d.d. 13 jun 1659,
Repartie vande bate goederen voor de kinderen Janneke van Damme danoff d'eene genaempt Margrieta, geprocereert bij wijlent Huijbrecht Vossaert fs Huijbrecht ende Joos Jan en Pieter Nuijt geprocreert bij Jan Nuijt fs Joos. Wort bevonden bijden Staeten Goede thaeren sterfhuijse gemaeckt op den 18 jun 1647 bij den selven Jan Nuijt dat de baete suijver compt te bedraghen ter sommen van 443:7:10: ...etc...

Joos Nuyt
    |
Jan Nuyt   XX (ca. 1638) Janneke van Damme  X   Hubertus Vossaert (+ ca 1637)

De aanwezigheid van Catharina Imans als doopgetuige is wat verwarrend, omdat zij getrouwd was met Bartholomeus Vossaert (volgens mij dus van de tak van Bartholomeus Vossaert senior), maar dat is toch wel verklaarbaar, want Catharina Imans was eerder gehuwd met Judocus Nuyt, met wie zij in 1628 en 1630 een zoon Jacobus en dochter Arnolda kreeg. Helaas vond ik niet veel gegevens over Nuyt in de boeken van Hulst, maar zij was wellicht een schoonzuster van Jan Nuyt. De gegevens van Judocus van Overloop met Elisabeth Vossaert zijn moeilijk te duiden. Jan Nuyt is als voogd veel meer verbonden met Hubertus Vossaert, en dat zou betekenen, dat Elisabeth Vossaert in die tak thuishoort.

Voorlopige Conclusie en de puntjes op de i

In het laatste gedeelte zitten een aantal problemen, die wel van belang zijn om tot een goede afweging te komen. Daarom is het goed om ook nog eens goed te kijken naar wat andere mogelijkheden.

De tak van Hubert Vossaert senior

Tot nu toe heb ik Bartholomeus Vossaert fs Hubertus, gehuwd met Christina van Assche, ingeschaald als een zoon van Hubertus Vossaert X Margaretha Govaerts. Is het mogelijk, dat hij een broer van deze is geweest? Dat zou dan betekenen, dat hij (+ 1638) misschien wel ouder was, dan tot nu toe gedacht. Hij zou dan geboren kunnen zijn rond 1580. De implicatie daarvan is dan, dat hij en Hubertus zonen zijn geweest van een oudere Hubertus Vossaert, omdat deze Bartholomeus fs Hubertus wordt genoemd.

Ik acht de kans daarop niet erg groot, mede omdat aan mij in Lamswaarde alleen een vermelding bekend is in de Penningkohieren van de relicta van Bartholomeus Vossaert. Die vermelding is uit ongeveer 1579, en daarom hou ik deze Bartholomeus Vossaert voor de ouders van Hubertus en Bartholomeus Vossaert (en ook van Catharina Vossaert, die in 1605 doopgetuige is bij de doop van Jacobus Vossaert). 

De twee zoons Hubertus en Bartholomeus Vossaert

Bartholomeus fs Hubertus ook wel Bartholomeus Vossaert junior genoemd o.a. in enkele doopgetuigenissen, en als vader, trouwde in 1614 met Christina Van Assche. Daarmee is hij beslist geboren voor 1596. Ik denk dat een aanvaardbare schatting van zijn geboortejaar 1590-1595 zal zijn. Dat betekent, dat zijn vader Hubertus geboren is voor 1575, en als de veronderstelling juist is, dat Hubertus Vossaert een broer was van Bartholomeus Vossaert, die we tegenkomen met de toevoeging 'de oude' dan is dat goed in overeenstemming, want deze Bartholomeus Vossaert de oude werd geboren rond 1565. De beide zoons van Hubertus Vossaert komen we ook tegen in een stuk uit 1624, en daarin valt op, dat Hubertus de jonge genoemd wordt vóór Barthelomeus de jonge (zoals ze daar worden genoemd). Hubertus de jonge Vossaert, zal van beiden dus de oudste zoon zijn geweest, en het lijkt daarmee aanvaardbaar om hun geboortes te plaatsen op: Hubertus ca. 1590 en Bartholomeus ca. 1592. De twee broers trouwden - zoals eerder gezegd- met Elisabeth en Christina van Assche. Daarom doet het wat vreemd aan, dat de oudste zoon Hubertus pas trouwde in 1624 en de jongere Bartholomeus al in 1614. Als we dit gegeven nog wat uitdiepen, dan zien we een stuk uit 1624, waarin Cornelis Theunissen fs Jan te kennen geeft getrouwd te zijn met een dochter van Jan van Assche, gelijk ook Hubertus Vossaert met een andere dochter van dezelfde Jan van Assche is getrouwd. Cornelis Theunissen trouwde met zijn vrouw Judoca van Assche in 1619, waarbij als huwelijksgetuige genoemd wordt Bartholomeus Vossaert.

Nog wat verder speurend ontdekken we dan dat Elisabeth van Assche al eerder getrouwd kan zijn geweest. Op 28 jan 1623 wordt Maria Neve gedoopt, dochter van Jan Neve en Elisabeth van Assche. In het begraafboek van Hulst vinden we een begraaf-vermelding van Jan Neve op 30 jun 1624, terwijl dan in november 1624 een huwelijksinschrijving is van Hubertus Vossaert X Elisabeth van Assche. Het huwelijk van Jan Neve met Elisabeth van Asche werd afgesloten op 8 nov 1620 onder getuigenis van Andreas Seys. Hieruit mogen we ook voorzichtig eraan denken, dat Hubertus Vossaert jr. al eerder getrouwd is geweest.

Hubertus Vossaert senior

Laten we ook nog eens de aandacht richten op hun vader Hubertus Vossaert senior, want ook van hem is het niet zeker, dat hij slechts één keer trouwde. Mij valt op, dat de twee zoons Hubertus en Bartholomeus flink ver voor de anderen lijken te zijn geboren, terwijl er in 1623 nog een dochter Elisabeth wordt gedoopt. Technisch gezien is het allemaal binnen de grenzen, want als Margaretha geboren is rond 1572 dan kan zij in 1590 kinderen hebben gekregen, en de laatste in 1623 kreeg zij dan op 51 jarige leeftijd, maar ik heb er flinke twijfels over, omdat een maximale leeftijd om kinderen te krijgen gewoonlijk toch wel zo'n 45 jaar is. Dat betekent dat zij geboren kan zijn rond 1578, maar dan was zij in 1596 krap 18 jaar oud. Het lijkt mij allemaal wat krap. Bovendien lijkt er nogal wat tijd te zitten tussen de twee zoons, en de andere kinderen.

Daarom is niet uit aluiten, dat Hubertus Vossaert senior twee keer getrouwd is geweest.

Kleinkinderen van Huberus Vossaert senior

De doopboeken van Hulst staan niet erg vol met kinderen Vossaert. Dat betekent dat zij òf ergens anders zijn gedoopt òf dat er gewoon niet veel kinderen geboren zijn.

Hubertus X Elisabeth van Assche     Barthelomeus X Christina van Assche             Dingna X Gillis Heye               Jacobus  X Tanneke van Baten   Cornelia  X Jan Jansens       Elisab. X Jan Verdurmen
K:                                              K:                                                           K:                                       K:                                          K:                                    K:                      
Hubertus   1625                            Maria            1615  X  Denijs Vergeyst          Martinus     1629                   Janneke 1661                           Michael 1636                     Maria 1645
Joannes    1628                            Joannes        1618  X Livina Engels               Catharina   1633                    Elisabeth 1664                         Hubertus 1638
Jacobus    1631                            Hubertus       1620                                     Margaretha 1640                                                                Joanna 1640
Maria        1633                            Elisabeth       1623                                     Maria         1642                                                                Petrus 1643
                                                 Bartholomeus 1626                                     Petrus        1644                                                                Adrianus 1645 
Hubertus X Tanneke van Damme      Catharina      1634                                    
K:                                               Hubertus      1638
Margaretha 1637

Gelieerde getuigen:
Hubertus Vossaert senior (1624)     Joes Van Assche (1614)                               Hubertus Vossaert junior (1628)
Bartholomeus Vossaert sr. (1625)    Catharina Van Assen (1615)                          Martinus Haesebaert (1629)                                                   Gillis Heye (1636)                Joanna Vossaert (1645)
Catharina van Assche (1625)          Nicolaes Leunis (1615)                                 Bartholomeus Vossaert (1633)                                                Joannes Vossaert (1638)      Cornelia Vossaert (1645)
Catharina Vossaert (1631)              Joes Seny of Seuy (1618)                            Elisabeth Vossaert (1640)
                                                 Christina Leunens (1618)                              Mathijs Lambrechts (1642)
                                                 Hubertus Vossaert jr. (1620)                         Anna Engels (1642)
                                                 Joes Suy (1638)                                         Dingnum Vossaert (1644)
                                                                                                                Anna Coomans (1644)

Als aanvulling geef ik hier nog de Boedelsamenvatting van Denijs Vergeyst en Maria Vossaert:

We zien daaruit dat Maria Vossaert een dochter was van Bartholomeus Vossaert, en dat haar broer Joannes in 1659 tot voogd is benoemd. In 1641 heet Denijs Vergeyst voogd van het sterfhuys van Bartholomeus Vossaert, en hij doet dit namens zijn vrouw en haar broers en zusters. Dat betekent derhalve, dat Maria Vossaert, die al in 1638 trouwt met Denijs Vergeyst (huw. getuige Joanna Vossaert, die niet voorkomt op mijn lijstje van kinderen) en voor wie als doopgetuigen o.a. optreden Gillis Hey en Livina Engels (resp. X Dingna Vossaert en X Joannes Vossaert) als oudste kind van Bartholomeus Vossaert en Christina van Assche, de touwtjes in handen heeft genomen voor anderen. Maar dit vertelt ons ook, dat Joannes Vossaert X (1637) Livina Engels haar broer was. Dat blijkt ook nog eens uit de doopgetuigenis door Denijs Vergeyst in 1643 bij de doop van Bartholomeus Vossaert, zoon van Joannes Vossaert en Livina Engels.

Dit alles is niet spectaculair, maar effent de weg naar een ander dilemma.

 

De tak van Bartholomeus Vossaert senior

In 1641 bestaat er het al eerder weergegeven stuk:

In transportregister van HA fo 80v d.d. 21 jan 1641 staat ruw getranscribeerd:
Compareerde in psoone Jan Nuijt hunlieden mede confrere als gecommitteerden deelvoocht over de weesen van Judocus van Overloop den welcke bekende met consent vande selve weesen publiquilijk meest biedende de naeste vercocht te hebben aen Jan Vossaert fs Berthels de oude den nomber van xx gemeten gelegen bij de hofstede van voors Barthel Vossaert de oude de voors. weesen moeder Elisabeth Vossaert voor haer overlijden bij successie van haer moeder Jacquemijntken Coolssins der weesen grootmoeder dese voors saeijende landen neffens den cavel van Jan Vossaert fs Barthels commende met het cavel van Dingnum Vossaert ...

Uit dit stuk kunnen we dit schema opstellen:

                                                              Barthel Vossaert (de oude) X Jacquemijntie Coolsens
                 |.......................................................................................................................|........................................|
Elisabeth Vossaert X Judocus van Overloop (1622, huw. get. Dingnum Vossaert)         Joannes Vossaert                     Dingnum Vossaert
    |                               |                               |                                                                                         + na. 1641                                + na. 1641
Jacoba                     Maria                    Elisabeth
1625                          1627                       1633
(Marg. Govaerts)                          (Catharina Imans)           

Het punt is nu de interpretatie van Jan Vossaert fs Bartholomeus de oude. Als 'de oude' slaat op Bartholomeus, dan is deze Joannes dus uit de andere tak, maar als het hier gaat om Jan Vossaert de oude, fs Bartholomeus, dan betekent dat dat er een nog jongere Joannes Vossaert actief is, maar die moet dan wel al ouder zijn dan 18, want anders zou hij nooit zo genoemd worden. In 1641 komen daarvoor maar twee personen in aanmerking:

1. de in 1614 geboren Joannes Vossaert, zoon van Bartholomeus Vossaert met als moeder Cornelia NN. Van deze is niet met zekerheid een huwelijk bekend.
2. de in 1618 geboren Joannes Vossaert, zoon van Bartholomeus Vossaert en Christina van Assche. Deze trouwde in 1637 met Livina Engels.

Maar de tekst laat duidelijk zien, dat de toevoeging 'de oude' wel op Bartholomeus moet slaan, want er is een herhaling als er gesproken wordt over de hofstede van Barthelomeus Vossaert de oude. Omdat juist van deze tak de gegevens het lastigst zijn om te interpreteren, zijn dit soort gegevens erg belangrijk, en die moeten ook goed geïnterpreteerd worden. Mijn inschatting is dus, dat Joannes Vossaert fs Bartholomeus sr een broer was van Elisabeth Vossaert, en dat die familieband de reden is om te verkopen aan deze Joannes Vossaert. Omdat we tegelijk ook nog een Dingnum Vossaert kennen, die trouwde met Christina Leunis of Seuys (daarover later meer), die in 1619 trouwden, lijken we die nu ook met wat meer zekerheid een plaats te kunnen geven.

Tenslotte hebben we dan nog de drie dopen in 1608, 1611 en 1614 van Bartholomeus Vossaert, Apolonia Vossaert en Joannes Vossaert, waarbij de moeder van de laatste twee kinderen genoemd wordt als Cornelia. Mijn inschatting is, dat het gaat om kinderen van dezelfde vader, maar met verschillende moeders. Als moeder van Bartholomeus, Apolonia en Joannes Vossaert kunnen we gerust Cornelia NN. accepteren, maar Elisabeth heeft Jacquemijntie Coolsens als moeder. Omdat Elisabeth al in 1622 trouwt (met getuige Dingnum Vossaert), lijken mij Elisabeth en Dingnum de twee oudsten te zijn. Zij moeten allebei geboren zijn voor 1604.

Daarmee krijgen we dan dit schema:

                                                  Barthel Vossaert (de oude) X Jacquemijntie Coolsens                                                                    XX Cornelia NN.
                 |................................................................................................................|                                     |........................|...............................|
Elisabeth Vossaert X Judocus van Overloop (1622, get. Dingnum Vossaert)                 Dingnum                  Bartholomeus           Apolonia                          Joannes
   * voor 1604                                                                                                                               * voor 1601                      1608                     1611                         1614-,+ na. 1641
Jacoba                     Maria                    Elisabeth                                                                        + na. 1641                   
    |                               |                               |                                                                        X Christina Leunis          X Catharina Iman
1625                          1627                       1633
(Marg. Govaerts)                          (Catharina Imans)           

Als we nu nog eens kijken naar het overzicht van de tak Hubertus Vossaert, dan zien we, dat bij de getuigen voor Bartel Vossaert X Christina van Assche, verrassend veel Leunis en Seuy getuigen aanwezig zijn. Die zijn daar ongetwijfeld vanwege het huwelijk van Dingnum Vossaert en Christina Leunis, dat plaats vond in 1619 (getuigen waren Bartholomeus Vossaert Junior, Apolonius Luenes). Ik heb enige discussie gehad over de juiste lezing van de naam van Christina, maar ik blijf er toch bij, dat de juiste lezing moet zijn Leunis en niet Seuys, zoals anderen meenden.

Het moeilijke is, dat we ook te maken hebben met het echtpaar Dingnum Vossaert X Christina Suij, dat algemeen wordt aangenomen geleefd te hebben in Lamswaarde. Helaas zijn daarvoor maar weinig stukken te vinden. Van dit echtpaar is aan mij maar één doop bekend uit 1634:

Helaas is de foto, die ik van deze doop heb, niet van goede kwaliteit, maar ik kan hem op mijn beeldscherm beter bekijken. En dan twijfel ik over de lezing Seuijs, die gewoonlijk wordt gegeven. Er is een doopgetuige aanwezig met de naam Joes Seuy, en daar wordt de hoofdletter S volstrekt anders geschreven. Bovendien zie ik na de eerste letter van de achternaam van Christina op regel 3 eerder een u dan een andere letter.

Mijn eigen lezing is Lunys, en dat ligt dichterbij Leunis dan bij Seuijs. Ook in de trouwacte lees ik geen Seuijs, maar Luenes. Hebben we hier dan misschien met twee verschillende echtparen te maken? Ik ben van mening, dat dat niet zo is, ook al hebben we voorbeelden dat dit wel degelijk gebeurd: Cornelis Crieckaert X Anna Coolsen zijn twee tegelijk levende echtparen geweest.

Maar in dit geval zijn er geen aanwijzingen, die dit ondersteunen, en eerlijk gezegd heb ik Christina Seuijs nooit zien optreden als doopgetuige in de familie, maar was bijvoorbeeld in 1618 Christina Leunens getuige bij de doop van Joannes Vossaert. Tenzij iemand met overtuigend bewijs aankomt, hou ik het er dus bij, dat het huwelijk in 1619 tussen Dingnum Vossaert en Christina Leunis is geweest (getuige Barthel Vossaert de oude). Bovendien komt de naam Leunis in een aantal varianten voor in relatie met Vossaert. Zo getuigt Bartholomeus Vossaert junior in 1617 bij de doop van een zoon Joannes van Nicolaes Leunis:

 

Omgekeerd getuigt Nicolaes Leunis bij de doop van Maria Vossaert in 1615, dochter van Bartholomeus Vossaert jr., en is Bartholomeus Vossaert in 1631 doopgetuige bij de doop van Nicolaes Alleman, zoon van Matheus Alleman en Joanna Leunis, en zijn in 1629 Hubertus Vossaert jr. en Christina Leunis doopgetuigen van het eerste kind van Joannes Alleman en Magdalena Leunis, en bij een tweede kind in 1630 is Christina van Assche doopgetuige, en in 1635 opnieuw Bartholomeus Vossaert. Tenslotte mag niet ongenoemd blijven, dat Dingnum Vossaert en Christina Leunis mogelijk een zoon Nicolaes hadden:

Bartholomeus Vossaert jm van Lamswaarde oud 25 jaar wonende op Lamswaarde
met Beatrix Vermeulen wed. van Willem Willemsen de jonge, wonende op Ossenisse
Getuigen zijn Jan Vossaert en Claes Vossaert op Lamswaarde, Maeyke Zeelander en Maeyke Dingensens op Ossenisse
Sijn in ondertrouw opgenomen op den 6de april ende alhier getraut op den 12 mey 1652

Voor de goede orde moet vermeld worden, dat het hier ook zou kunnen gaan om 3 zonen van Bartholomeus Vossaert en Christina van Assche. Dat is me niet duidelijk geworden.

Slotschema:

                                                                             Bartholomeus Vossaert  X NN (vermoedelijk)
                                                                               + Lamswaarde voor 1579
                                                                                             |
                   Hubertus .......................................Catharina.........................................Bartholomeus  
           ca. 1560-1565, + 1630                                                                                                    * 1565- + 1639
                        X NN.                                                 XX Margaretha Govaerts                     X Jacquemijntie Coolsens                                                     XX Cornelia NN
                           |                                                                                                                                            |                                                            |......................|.................|
 Hubertus.........................Bartholomeus                   Jacobus                            Dingnum...........................Elisabeth                 Bartholomeus          Apolonia       Joannes   
*  ca. 1595                          * ca. 1595, + 1638                 1605                             *ca 1600                                  * ca 1600                 * 1608 + na 1642      * 1611          * 1614                         
X Elisabeth v Assche         X Christina v Assche           Dingna                         X Christina Leunis              X Joos v Overloop          X NN (?)
XX Janneke v Damme            (+ 1640)                             1605                                 (1619)                                    (1622)                    XX Catharina Iman 
               |                                         |                                  Cornelia                                    |                                               |                                      |                    
       Hubertus                              Maria                                 1611                                 Jacoba                                     Jacoba                          Cornelia                      
     1625-1663                             1615                                  Maria                                  1625
                                                   Joannes                               1615                            Bartholomeus
                                                      1618                               Elisabeth              Laurentius X Cappaert               
                                                  Hubertus                              1623                    Joannes   X Clarebout
                                                      1620                                                                    Huyberina (1634)
                                                  Elisabeth                                                                     Nicolaes (?)
                                                      1623
                                               Bartholomeus
                                                      1626
                                                 Catharina                                                              Dit is de tak, waaruit
                                                      1634                                                       de huidige Vossaerts afstammen
                                                  Hubertus                                               van Laureys Vossaert en Catharina Dheijs
                                                      1638                                                          door hun zoon Bartholomeus

Opmerking:

Ik heb Laurentius Vossaert (X Judoca Cappaert) in de tabel geplaatst als zoon van Dingnum Vossaert. Dat heb ik gedaan, omdat zijn twee oudste zoons vermoedelijk vernoemd zijn naar grootvaders: Dingnum naar Dingnum Vossaert, en Petrus naar Pieter Cappaert, de vader van Judoca Cappaert.

In "De Magistraat van Hulst 1266-1793 Hulsterambacht 1596-1642 door J.P.M. Brand vinden we in Hulsterambacht over een flinke periode Burgemeesters en Schepene Hubrecht Vossaert en Bartholomeus Vossaert.

1610 t/m 1614 Hubrecht Vossaert, schepene
1615 t/m 1616 Bartholomeus, schepene
1618              Hubrecht Vossaert, burgemeester
1619              Hubrecht Vossaert, schepene
1620 t/m 1621 Bartholomeus Vossaert, schepene
1627 t/m 1627 Hubrecht Vossaert, burgemeester
1629 t/m 1631 Bartholomeus Vossaert, burgemeester
1635              Hubrecht Vossaert, schepene

Ik ga ervan uit, dat men -net als nu het geval is- gewoonlijk een zekere leeftijd had bereikt, voordat men werd toegelaten tot het ambt van burgemeester en schepene.
Daarom vermoed ik dat het gaat om de twee broers Hubrecht en Bartholomeus Vossaert, van wie Hubrecht overleed in 1630 en Bartholomeus in 1639. Alleen de laatste vermelding uit 1635 betreft de zoon van Hubrecht Vossaert sr., die toen inmiddels ook al 40 jaar oud zal zijn geweest.

 

In het begraafboek van Hulst komen we op 15 oktober 1630 tegen:
begraven de burgemeester Hubrecht Vossaert

NB DIT ALLES IS ONDER VOORBEHOUD EN NIET VOLLEDIG