Voorgeslacht van Anna Catharina Vonk

Anna Catharina Vonk was de moeder van Apolonia Volkerijk met wie zij in 1833 in Hontenisse trouwde. Daarmee hoort zij thuis in mijn kwartierstaat. Dit was niet haar enige huwelijk, want zij trouwde in totaal 4 keer.

Aktejaar (year) : 1865
Aktenummer (documentnumber) : 17
Overleden op (died on) : 24-1-1865
Overleden te (died in) : Hontenisse
Anna Catharina Vonk
Leeftijd bij overlijden (age) : 62 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
Beroep (occupation) : werkvrouw
Geboorteplaats (place of birth) : Hontenisse
Partner : Leopoldus Volckerijck
Vader (father) : Gijsbregt Vonk
Moeder (mother) : Catharina van Denderen
Opmerking (note) : Eerst weduwe van Jacobus Arens, daarna van Adriaan Serrarens en daarna van Jan Francies de Bliek.

Haar laatste echtgenote was Leopold Volkerijk, hoewel die al in 1839 stierf. Uit haar overlijdensacte halen we de ouders van Anna Catharina Vonck, en haar globale geboortejaar 1803. Zij werd geboren op 16 mei 1802, en haar ouders waren Gijsbert Vonck en Anna Catharina van Denderen, die in 1796 in Hontenisse trouwden. Dat huwelijk leverde 4 kinderen op: Josephus in 1797, Pieter Cornelis in 1799, Jan Frans in 1800 en Anna Catharina Vonck in 1802.

Tamelijk snel na de laatste geboorte, stierf hun moeder Anna Catharina van Denderen op 21 april 1803. Gijsbrecht Vonck hertrouwde daarop in 1803 met Maria Anna Hemelaer, dochter van Jan Hemelaer en Petronella Goossen. Uit dat huwelijk werden ook nog eens 4 kinderen geboren: Jan Frans in 1804, Cornelia in 1806, Gijsbert in 1808 en Johanna in 1810. Vrij Kort na de geboorte van zijn laatste dochter overleed Gijsbert Vonck op 15 november 1811:

 

We zien in de overlijdensakte, dat Gijsbert Vonck, zoon van Jean Vonck en Dorothee Janssen wordt genoemd, en dat hij 35 jaar oud werd. Dat laatste klopt vrij redelijk, want Gijsbert Vonck werd geboren in 1775, maar zijn vader wordt onjuist vermeld. Die heette Egidius Vonck, maar dat valt wellicht op het conto te schrijven van de napoleontische ambtenaar. Zijn vader wordt als overleden genoemd, maar zijn moeder wordt genoemd als wonend in Seveneecken (Zeveneken) in Oostvlaanderen (en dus nog levend). Van Dorothea Janssen weet ik geen overlijdensdatum, maar wél dat zij in 1776 hertrouwd is met Philippus van der Heijde uit Brussel. Daarna trouwde zij nog eens in 1785 met Francies Vervaet uit Nieuwkerken Waes.

Doopdatum : 29-9-1775
Geboortedatum : 28-9-1775
Geboorteplaats : Langendam
DOPELING : Gijsbertus Vonck
Zoon van :
VADER : Egidius Vonck, van Zandberg
MOEDER : Dorothea Janssens, van Rapenburg
Getuige 1 : Franciscus Hiel
Getuige 2 : Alegonda de Smet
Opmerking : Rottier nr 23, GA Hulst nr 16 / 45r
Bron : DTBL Hulst 10 (RK doopboek 1767-1796)
Folio : 45r

Egidius Vonck en Dorothea Jansens


Op ISIS zijn van dit echtpaar nog enkele andere dopen te vinden: Maria Jacoba Vonck in 1770, Jan Frans in 1771 en Petronella in 1773. Egidius Vonck en Dorothea Jansens zijn in 1768 in Hulst getrouwd. Egidius Vonck trouwde met haar als weduwnaar van Maria Anna Aertsen (Haertsen), met wie Egidius Vonck trouwde in 1759

 

De huwelijkse getuigen zijn vermoedelijk 'standaard getuigen' geweest, die nogal vaak genoemd worden in de parochieboeken van die tijd. Het huwelijk van Egidius Vonck en Marianna Aertsens bracht vermoedelijk slechts twee kinderen voort: Jacobus in 1759 en Joannes in 1762.

Dorothea Jansens blijkt in 1777 getrouwd met de Brusselaar Philippus van der Heyde, met wie zij nog enkele kinderen kreeg. Zij wordt bij de dopen telkens Dorothea Jansens van Stoppeldijk genoemd. Bij de doop in 1777 getuigt Dorothea's broer Joannes Franciscus Jansens. Zij waren kinderen van Joannes Jansens en Brigit Clement, en Dorothea Jansens werd geboren in 1746 in Stoppeldijk. Hoe de afstamming van Joannes Jansens precies in elkaar zit, is mij niet duidelijk, maar Brigitte Clement is een achterkleinkind van Louis Clement en Catharina van Damme.

Voor zijn huwelijk met Dorothea Janssen was Egidius Vonck getrouwd met Maria Anna Aertsen, en bij de inschrijving van dát huwelijk valt niet op te maken of hij al eerder gehuwd is geweest. Daardoor is het erg lastig om te bepalen of er wellicht sprake was van één Gillis Vonck met 5 huwelijken, dan wel met twee personen, vader en zoon.

We moeten dus onderscheid proberen te maken tussen enerzijds Egidius Vonck gehuwd geweest met Maria Anna van Guyse in 1726, vervolgens met Josijna (Judoca) Casteleyn in 1745, en Gillis Vonck, gehuwd in 1759 met Maria Anna Aertsen, in 1767 met Anna Catharina de Jonge en in 1768 met Dorothea Janssen.

Gebruikmakend van zoveel mogelijk gegevens vinden we allereerst de volkstelling van 1739 in Hulsterambacht. Daarin treffen we aan:

Hulsterambacht telling 1739:
Gillis Vonk X Anna Catrien van Guysen
44 jaar uit Grauw en 45 jaar uit Stekene
Arbeider, 4 kinderen in 1739

Gebruik makend van deze gegevens kunnen we berekenen, dat Gillis Vonck geboren werd omstreeks 1695, en hetzelfde geldt voor Anna Catharina van Guyse.

In hun huwelijk werden 6 kinderen geboren voor 1739: Anna Catharina in 1727, Andries in 1729, Jacoba in 1731, Theresia in 1733, Joannes in 1734 en Egidius in 1736. Daarvan zien we er een stel van terug in de Boedelinventaris van 1744: Catharina 15 jr., Andries 14 jr. Jacoba 12 jr. en Gillis 1 jr.

Vergelijken we dat met hun geboortejaren, dan zien we dat alle kinderen een jaar jonger worden opgegeven, dan dat zij zijn. Vermoedelijk zijn die gegevens dus opgenomen bij het overlijden van Anna Catharina van Guyse in 1743, terwijl het eindverslag het jaar daarop is opgesteld. Van de 4 kinderen, die er in 1739 werden genoemd, worden in 1744 niet meer genoemd: Theresia en Joannes. Wél wordt een Gillis genoemd, oud 1 jaar (en dus geboren in 1742).

Vervolgens zien we in 1745 een huwelijksinschrijving in Hulst van Egidius Vonck met Josina Casteleijn.

Ondertrouwdatum : 11-09-1745
Trouwdatum : 29-09-1745
BRUIDEGOM : Gillis Vonk
Weduwnaar van Anna Catharina van Guijzen
Geboorteplaats : Grauw
Woonplaats : Langendam
BRUID : Josina Kastelein J.d.
Geboorteplaats : Hulst
Woonplaats : Langendam
Bron Gemeentearchief Hulst : Rottier nr 10, GA Hulst nr 45
Bron Zeeuws Archief : DTBL Hulst 35 (NG Trouwregister 1736-1765)
Pagina : 163

  In dit huwelijk worden in elk geval geboren: Appolonia in 1749, Jacobus in 1752 en Petrus Joannes in 1756.

Een volgend gegeven vinden we in 1774:

We zien hier een Boedelinventaris uit 1774, en dat lijkt te wijzen op een overlijden van Gillis Vonck kort daarvoor.
En omdat ik in het overlijdensboek van Hulsterambacht een vermelding zag van Gillis Vonck, overleden te Grauw op 26 oktover 1774, en dat zal dan gaan om de
echtgenoot van Josina Casteleijn. De boedelinventaris lijkt aan te geven, dat zij nog leeft in 1774, en dat zou heel goed kunnen, want in 1796 is er een vermelding:

Inwoner in 1796 Graauw

Josina Kastelijn
Leeftijd : 68 jaar
Plaats : Graauw
Adres : Langendam
Jaar : 1796
Woonachtig sedert : 01-07-1728
Rol : Ouder
Bron : Rijksarchief Gent (België), archief Scheldedepartement inv.nrs 2670-2674
Opgenomen in : Zeeuws Archief : Verzameling Genealogische Afschriften 664

De plaats is Grauw en het lijkt erop, dat bij de telling van 1796 gezegd wordt dat zij vanaf haar geboorte woonachtg was in Grauw. Ik heb geen doop van haar gevonden in het jaar 1728, maar wel een doop in 1723. Ook in 1742 werd een Josina Casteleijn geboren, maar die komt niet in aanmerking (maar was wellicht haar halfzus).

Kijken we naar de nadere gegevens in de boedel van 1774 dan zien we als kinderen uit het 1ste huwelijk met Anna Catharina van Guysen nog genoemd worden de al overleden Anna Catharina, en verder nog twee volwassen zoons Andries en Gillis.  Jacoba wordt niet meer genoemd, zodat zij vermoedelijk ongehuwd is overleden.

Tevens zien we uit het 2de huwelijk nog de kinderen Jan, Apolonia , Jacobus en Pieter met hun vermelde leeftijden. De oudste van hen is Jan Vonck, en als zijn geboortejaar mogen we dus aannemen 1747.

Op grond van het feit, dat Josina Casteleijn in 1796 nog leeft, kunnen we wel stellen, dat we met de andere drie huwelijken te maken hebben met Gillis Vonck, zoon uit het 1ste huwelijk van Gillis Vonck en Anna Catharina van Guyse. Ik ga er dan ook van uit, dat Gillis jr. geboren is in 1736, en dat zijn leeftijd onjuist is opgegeven in de boedel van 1744.

Bij de doopgetuigen in de twee huwelijken van Egidius Vonck in 1759 en 1768 treffen we een aantal namen aan, die ons misschien een aanwijzing geven over zijn ouders: Jacobus Vonck in 1759, Anna Catharina Vonck in 1762, Josina Castelijn in 1770 en Apollonia Vonck in 1771 zijn flinke aanwijzingen. Apollonia Vonck was wel de dochter van Egidius Vonck en Josina Casteleijn, die ook zelf voorkomt als doopgetuige.

 

Egidius Vonck en Anna Catharina van Guyse

Hulsterambacht Volkstelling 1739:
Gillis Vonk X Anna Catrien van Guysen
44 jaar uit Grauw en 45 jaar uit Stekene
Arbeider, 4 kinderen in 1739

Uit het tweede huwelijk van Egidius Vonck met Josina Casteleijn werden geboren:

Jan         1747 (?)
Apollonia  1749
Jacobus   1752
Petrus Joannes 1756

en misschien nog andere kinderen, die mij niet bekend zijn geworden. Maar we zien dat dit echtpaar genoemd wordt in de Volkstelling van 1739 met hun leeftijden genoemd, en die verwijzen naar geboortejaren van resp. 1696 en 1695. Dat blijkt wonderwel te kloppen, want Egidius Vonck werd in 1696 in Kieldrecht geboren uit Judocus Vonck en Anna Naudts, terwijl Anna Catharina van Guyse in Stekene werd geboren in 1695 als dochter van Joannes van Guyse en Catharina van Remoortel. Zoekend naar verdere sporen van Egdius Vonck is er een Boedelinventaris van Judocus Vonck, gedateerd 1 maart 1749, opgesteld te Graauw (Willem Hendrikpolder) na diens overlijden. Als voogd van de wezen werd Gillis Vonck aangesteld, oom van de wezen. Judocus Vonck, getrouwd met Cornelia van Drieschen, was dus een broer van Egidius Vonck. Een ander spoor geeft een getuige aan, Maria Magdalena van Uijtvelde (Eetvelde) in 1752, en in 1757 zijn Egidius Vonck en Apolonia van Eetvelde samen doopgetuigen bij de doop van Apollonia Cecilia Vonck, dochter van Andreas Vonck en Rosa Catharina van Wauw.

De twee getuigen uit de familie van Eetvelde wijst in de richting van Joannes Vonck, in huwelijk met Maria van Eetvelde, uit wie in 1735 o.a. Daniel Vonck werd geboren te Grauw/Langendam. We mogen ervan uitgaan, dat ook Joannes Vonck verwant was van zowel Egidius als Judocus Vonck.

Ik heb tot dusver alleen de gezinnen proberen te onderzoeken die rechtstreeks voorkomen in mijn eigen kwartieren