Vercouteren

In mijn kwartieren komen voor Paulus Schaverbeke, die in huwelijk was met Catharina Vercouteren. Daaruit werden twee kinderen geboren, Petrus in 1666 en Cornelia in 1670. Petrus Schaverbeke trouwde in 1691 met Margaretha Baert, die de ouders waren van o.a. Paulus van Schaverbeke, die de vader was van Adriana van Schaverbeke. Zij trouwde met Joos Stout in 1749, waarover elders op deze site meer staat.

Daarom intersseert mij Catharina Vercouteren natuurlijk, en onderzoek, dat ik samen met René van Winsen deed in de Middelburgse archiefboeken bracht aan het licht, dat zij eerder getrouwd is geweest met Joos Janssen(s). Dat huwelijk zal gesloten zijn voor 1651, want in dat jaar is een doop bekend van Joannes Janssen(s). Er bestaan enkele boedelsamenvattingen:

Boedelinventarissen Hulsterambacht Reg. 513 fo. 92v dd. 30.8.1674

Catharina Vercouteren + Oosthoek
X Joos Jansens +
K: Jan 23, Elisabetha 14, Joris 10
V: Cornelis Crieckaert fs. Adriaen, Adriaen Jansens
XX Paulus van Schaverbeeck Landman,
K: Pieter 8, Cornelia 4
V: Cornelis Crieckaert vrnd.

HA reg. 513 32 dd. 25.8.1664
Joos Jansens + Pauluspolder
X Catharina Vercauteren (stiefvader Adriaen Crieckaert)

Catharina Vercouteren blijkt daarmee een stiefdochter te zijn van Adriaen Crieckaert. Van deze laatste weten we daardoor, dat hij getrouwd is geweest met de moeder van Catharina Vercouteren. Helaas is in de trouwboeken Hulsterambacht tot op heden geen huwelijksinschrijving gevonden, zodat de naam van Catharina's moeder niet bekend is. Maar Adriaen Crieckaert's zoon Cornelis Crieckaert zien we genoemd worden in 1674 als voogd over de kinderen van Joos Janssen(s) en Catharina Vercouteren. In een pachtstuk van een stukje land in Hengstdijk wordt Adriaen Crieckaert genoemd als pachter van Baudelo, gehuwd hebbende de weduwe van Marten Vercouteren (info Jos Verschuren).

Hiermee wordt direckt de samenhang duidelijk met het artikel over Meersman, want daarin worden genoemd:

Marten Vercouteren X Laureyne Janssen (weduwe Jan Meersman)
    |
Adriaen Vercouteren (+ ca. 1650) ongehuwd

Catharina Vercouteren was echter geen dochter van Laureyne Janssen, want in oktober 1618 trouwde Marten Vercouteren met Cornelia Crombeen. Daarvan staat een summiere inschrijving in het trouwboek Hulst. Bovendien is er een stuk uit 1636 waarin (zeer onduidelijk) waarschijnlijk staat: Catharina en Adriaen Vercouteren van halven bedde....

Dat betekent, dat Catharina Vercouteren een dochter is geweest van Cornelia Crombeen met Marten Vercouteren, en dat zij geboren is omstreeks 1620 (een doopinschrijving is niet gevonden). Marten Vercouteren zal geen andere kinderen hebben gehad. Adriaen Vercouteren werd in 1636 onbedegen genoemd, hetgeen betekent dat hij geboren moet zijn ná 1611 en vóór 1619. Hij zal een slechte gezondheid hebben gehad, en in 1648 wordt er al gesproken over een testament.

                 Marten Vercouteren                 
X Laureyne Janssen             X Cornelia Crombeen XX (ca 1630) Adriaan Crieckaert
         |                                                  |                                                 |
Adriaan Vercouteren           Catharina Vercouteren      Cornelis Crieckaert en Anna Crieckaert
  * ca. 1612 + 1650                      * ca. 1620                                * ca. 1632               * ca. 1631

De verbinding blijkt ook nog eens uit doopgetuigen van Joannes Janssen(s) in 1651. Dat waren Guielmus Crombeen, Anna Crieckaert. Dat waren respectievelijk de broer van Catharina's moeder, en haar stiefzuster. De doopgetuigenis van Willem Crombeen was zijn laatste officiele handeling, want hij stierf een maand later, Maria de Vos als weduwe achterlatend.

Over Marten Vercouteren zijn weinig gegevens bekend, buiten de huwelijksinschrijving in het trouwboek van Hulst:

N.B. We zien hier Cornelia's achternaam weergegeven als Cro(m)beeck, en dat is op zijn minst interessant te noemen. Ik ga daar verder niet op in.

Marten Vercouteren komt ook voor als huwelijksgetuige in 1623:

Jan Vercouteren trouwde 28 februari met Martyne Vermeersch met als huwelijksgetuigen Marten Vercouteren en Cristijne Staes. Bij hun eerst bekende kind gedoopt in 1625, Elisabeth Vercouteren, waren als getuigen aanwezig Joos de Corte en Bettie Dingensens. Hun volgende kind werd Adrianus Vercouteren gedoopt in 1627.

Jan Vercouteren overleed in 1640 in Hengstdijk. Op grond van uitgebreid onderzoek ben ik van mening, dat hij eerder gehuwd is geweest met Petronella Crieckaert in 1605. Als huwelijksgetuigen waren daarbij aanwezig Adriaen en Joes Vercouteren. Uit dat huwelijk zijn geboren Josijnke en Jan Vercouteren.

Uit het huwelijk van Jan Vercouteren met Martyne Vermeersch werd o.a. Catharina Vercouteren geboren. Haar doop is geweest in 1632. Zij trouwde op 9 januari 1658 in de Klinge met Geerolf Neve fs. Willem, uit welk huwelijk in 1658 een dochter Cornelia werd geboren. Kort daarop overleed Catharina Vercouteren, en daarover bestaat een stuk, dat ingaat op de onderlinge verhoudingen van een aantal Vercouteren. Daaruit blijkt, dat Josijnke en Jan Vercouteren zuster en broer waren van halve bedde van Elisabeth, Adriaen, Catharina en Pieter Vercouteren, kinderen van Jan Vercouteren en Martyne Vermeersch.

In een ander stuk vond ik de aanwijzing, dat deze Jan Vercouteren een zoon was van Adriaan Vercouteren. Daarom meen ik met enige zekerheid te kunnen stellen, dat Jan en Marten Vercouteren beiden zoons waren van Adriaan Vercouteren.

Weer in een ander stuk vond ik een huwelijk van Barbara Vercouteren met Marcus de Callone in 1632 (zij hertrouwt vermoedelijk in 1638), en deze Marcus de Callone wordt in 1636 een oom genoemd van Adriaen Vercouteren fs Marten. Dat betekent dus, dat Barbara Vercouteren een zuster was van Marten Vercouteren en Jan Vercouteren.

Met deze gegevens zocht ik eens in de Waasse Cijnsboeken en trof daarin aan:

3427    CAUTEREN (Ver couteren), Adriaan (code: CYNS).
# (code: CYNS) Melsele, Sint-Baafs-Gent, Appendix-4
Echtgenote is REMOORTERE (Van remoortere), Katelijne (code: CYNS), dr. van REMOORTERE (Van remoortere), Jan (code: CYNS) (zie 12916) en POLFLIET (Van polfliet), Anna (code: CYNS).
Uit dit huwelijk:  

    1.     m     CAUTEREN (Ver couteren), Jan
(code: CYNS).
  
2.     v     CAUTEREN (Ver couteren), Barbara (code: CYNS).
  
3.     m     CAUTEREN (Ver couteren), Marten (code: CYNS).
   4.     m     CAUTEREN (Ver couteren), Frans (code: CYNS).
   5.     v     CAUTEREN (Ver couteren), Anna (code: CYNS).
# (code: CYNS) Melsele, Sint-Baafs-Gent, Appendix-4
Echtgenoot is CANUS (Canus), Lambrecht (code: CYNS) (zie 3366).
   6.     m     CAUTEREN (Ver couteren), Adriaan (code: CYNS).

(Vetgedrukt is door mij aangebracht)

Dit gezin voldoet opvallend precies aan de Vercouteren's die hierboven genoemd worden: Een vader Adriaan (naar wie een aantal kleinkinderen zijn vernoemd), een moeder Catharina (naar wie een aantal kleindochters zijn vernoemd), en de zoons en dochter Jan, Marten en Barbara Vercouteren. Ook de tijdsspanne waarin dit gezin leefde is behoorlijk passend.