Familie Doppegieter

 

 

De oorsprong van de Familie Doppegieter ligt in Duitsland, waar in Aken ca. 1400 een Mathis Düppengiesser leefde. In de 15de eeuw woonde de familie in het Olifantenhuis (das Haus zum Elephanten)in de Adelgundisstraße in Aken. In de 16de eeuw in het huis de Beer (Bär) in de Eselsgaß.

Deze Akense patricische familie kende zowel een katholieke als een protestantse tak. (Info Marie Luise Carl)

 

                                                                   

 

Bij mijn onderzoek naar de familienaam Doppegieter, dat ik begon omdat mijn grootmoeder Anna Doppegieter heet, bleek al snel dat haar grootvader Levinus Bernardus Doppegieter uit Boekhoute afkomstig was. Hij trouwde in 1859 in Philippine met Cordula Van Den Abeele met wie hij een dochter en een zoon kreeg, het was zijn tweede huwelijk.

Omdat verder onderzoek vereiste dat ik in het RA Beveren of Gent moest zoeken naar meer gegevens over de familienaam Doppegieter, heb ik dat aanvankelijk een tijd laten liggen. Eerst moest ik immers ook nog Bogaert uitspitten. Dankzij hulp van Carlo Buijsrogge van het gemeentearchief Terneuzen, werd me dat een stuk makkelijker gemaakt, omdat hij mij gegevens aanreikte van het onderzoek door Josephus Bogaert. In de tussentijd probeerde ik met her en der wat vraagwerk en zoekwerk op Internet toch aan info te komen over Doppegieter.

Duidelijk was direkt dat het om een kleinere familie gaat. Dat was gemakkelijk uit te vinden op: http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/online.htm voor Belgie en op http://www.meertens.knaw.nl voor Nederland.

 

Mijn grootmoeder aan moederkant was Anna Doppegieter. Zij werd geboren op 28 augustus 1896 in Terneuzen als dochter van Johannes Levinus Doppegieter en Adelaide de Canne. Op 27 juli 1916 trouwde zij met Josephus Bogaert. Vader Johannes Levinus Doppegieter bracht nogal wat tijd door als gedetineerde in Middelburg en Goes tussen 1892 en 1908. Waaruit de kerfstok bestond heb ik niet nagezocht, vooral omdat dat mij nog wat te recent is. Johannes Levinus Doppegieter trouwde in 1889 met Adelaïde de Canne. Het huwelijk bracht minstens 6 kinderen voort. Johannes Levinus Doppegieter werd geboren in Philippine op 12 februari 1864. Hij werd geboren uit het 2de huwelijk van zijn vader Levinus Bernardus Doppegieter en Cordula van den Abeele, die in 1859 trouwden in Philippine. Levinus Bernardus Doppegieter was toen al 53 jaar oud; zijn eerste huwelijk met Johanna Francisca van der Mispel (Wispel) werd al in 1832 gesloten in Boekhoute. In diezelfde plaats was ook het tweede huwelijk op 22 mei 1847 met Julie Anna Pauwels.

Daarmee zijn we in het Meetjesland verzeild geraakt voor zover het de Doppegieters betreft. De genealogie speelt zich verder af in Boekhoute, Eeklo en Kaprijke. In 1806 werd Levinus Bernardus Doppegieter geboren als zoon van Johannes Franciscus Doppegieter en Maria Anna Gillis. Dat huwelijk bracht nog enkele andere kinderen voort, van wie een stel in Boekhoute bleven wonen. Een jongere broer van Levinus Bernardus was Jan Baptiste Doppegieter, die ca 1822 werd geboren. Hij trouwde drie keer en woonde in Terneuzen, en zorgde daar voor flink wat nakomelingen, maar de meesten daarvan stierven al jong.

OVERLIJDEN BOEKHOUTE / DOPPEGIETERS - GILLIS
--------------------------------------------

Overlijden van Jan Francies DOPPEGIETERS
op 4 november 1823 te Boekhoute
53 jaar, geboren te Boekhoute
zoon van
Pieter Livinus DOPPEGIETERS
en
Marie Livine VERHEIJE
echtgenoot van Marie Anne GILLIS

Overlijden van Marie Anne GILLIS
op 5 november 1825 te Boekhoute
41 jaar, geboren te Assenede
dochter van
Pieter Joannes GILLIS
en
Caroline Bernardine DE SMET
weduwe van Jan Francies DOPPEGIETER
echtgenote van Karel DE VILDER

Joannes Franciscus Doppegieter werd geboren op 3 november 1769 in Kaprijke, als oudste zoon van Pieter Livinus Doppegieter X Marie Livine Verheije. Het echtpaar Doppegieter - Verheije trouwde in Kaprijke op 11 augustus 1768. De hierboven gegeven overlijdens-gegevens zijn cruciaal, omdat er nog wel andere Jan Frans Doppegieter's waren (bijv in 1770 werd in Boekhoute Jan Frans Doppegieter geboren als zoon van Guielmus Doppegieter en Cecilia Petronella Willems, en in 1756 werd Jan Frans Doppegieter geboren, zoon van Livinus Doppegieter en Petronella van Biesbroeck). Zowel Petrus Livinus Doppegieter als zijn echtgenote Maria Levina Verheije overleden in Boekhoute in 1805 en 1808. Maria Verheije stamt via moederlijke zijde af van het echtpaar Pieter de Crane en Adriana Pijnckel (Pinckel), dat in 1694 in Eeklo trouwde. Hun dochter Petronella de Crane trouwde in 1721 met Pieter Verheije, waaruit Maria Levina Verheije stamt.

Een paar brongegevens zijn ons nu behulpzaam:

Bron : Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere)
fo 327r Staet ten sterfhuyse van Livine Van Hecke filia Lieven overleden 11 meye 1751 . Hauder :
Livinus Doppegieter fs Jan vooght materneel : Jan Van Hecke , van drij kinderen met naemen Jan Frans 14 jaeren , Pieter Livinus 11 jaeren ende Marie Catharine Doppegieter 4 jaeren . 3 ougste 1751 .
 

Bron : Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere)
fo 130r Staet van goede ten sterfhuyse van
Livinus Doppegieter filius Livinus overleden 11 augusty 1764 Hauderigge : Anna Marie Van Wijnsberghe filia Jan voogt paterneel : Jacobus Buyck van de kinderen bij den overledenen tsijnen eersten huwelijck geprocreert aen Livijne Van Hecke met naemen Pieter Livinus 24 jaeren ende Marie Catharine Doppegieter 16 jaeren . voogt paterneel : den voornoemden Jacobus De Buck voogt materneel : Joannes Van Wijnsberghe van de drij kinderen aen dese hauderigghe geprocreert met naemen Marie Jacoba 5 jaeren ende Joanna Doppegieter twee jaeren en half . 4 january 1765

Livinus Doppegieter en Livina van Hecke trouwden in 1737 in Kaprijke. Livina van Hecke overleed 11 mei 1751 in Kaprijke, en dat huwelijk bracht 8 kinderen voort, van wie in de Staten van Goed genoemd worden:
Jan Frans, geboren 9 mei 1737
Petrus Livinus geboren 21 april 1741
Maria Catharina geboren in 1748

Die geboortejaren kloppen met hun leeftijden genoemd in de Staten van Goed. Het tweede huwelijk met Anna Maria van Wijnsberge bracht ook nog 5 kinderen voort, geboren tussen 1752 en 1762. Maar er schijnt nog een huwelijk geweest te zijn:

Bron : Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere)
fo 134v Compareerde in persoone Pieter Livinus Doppegieter filius Livinus jongman bij aude competent sijn selfs welcken comparant heeft gedaen eedt als voogt in de plaetse van wijlent Judocus soo over sijn selven eygen suster Marie Catharina Doppegieter als nog onderjaerigh als over sijne alfven broeder ende suster geprocreert bij wijlent sijnen vader staende sijn
derde huwelijck met Anne Marie Van Wijnsberghe hauderighe bleven . 17 juny 1767 .

Dat huwelijk heb ik niet gevonden, maar is misschien geweest tussen 1751 en 1754. Maar uit de gegevens van de Staten van Goed leren we nog iets: in 1754 heet Livinus een zoon van Jan Doppegieter, en in 1765  staat er Livinus filius Livinus Doppegieter.

Omdat ik in Kaprijke de doopgegevens vond van Levinus Doppegieter filius Jan in 1707, ga ik ervan uit, dat Jan Doppegieter in de Staten van Goed van Kaprijke 1751 de juiste gegevens bevat. Daarmee is Levinus Doppegieter de zoon van Jan Doppegieter en Willemina de Vos. Levinus werd vlak voor de dood van zijn vader verwekt, want Jan Doppegieter overleed al op 29 mei 1706 in Kaprijke, terwijl Levinus werd geboren op 9 februari 1707. Tussen die twee data zit iets minder dan 9 maanden ruimte.

Bron : Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere)
fo 334r Staet ten sterfhuyse van
Jan Doppegieter fs Joos overleden den 29e meye 1706 . Hauderigghe : Willemijne Devos Voocht materneel : Joos De Clercq van de drij kinderen verweckt aen Pietronelle Avets vermelt bij den staet van goede thaeren sterfhuyse ghemaeckt den 10den Xbris 1703 met naemen Susanna , Cornelia end Frans Doppegieter , alsoock aen Pauwels Pieters vooght paterneel van de voornoemde drij kinderen , midtsgaders oock paternele vooght van de drij kinderen verweckt aen dese hauderigghe , neffens d'eersaeme Gabriel De Vos voorschepen deser stede vooght materneel over de leste weesen met naemen Pietronelle vijf jaeren , Jan oudt drij jaeren ende Lieven Doppegieter alsnu oudt twee jaeren ende gheboren naer den doodt van sijnen vader . 19 january 1709 .

Bron : Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere)
fo 300v Staet ende inventaris ten sterfhuyse van Franchoys Doppegieter filius Jan verweckt aen Pietronelle Aveth overleden minderjaerighe weese den 14de february 1714 , achterlaetende eene eenighe suster met naeme Cornelia oudt 16 jaeren , mitsgaders drij halfve broeders ende susters verweckt aen Willemijntien De Vos tsijnen tweeden huwelijck met naemen Pietronelle , Jan end Lieven Doppegieter , welcken staet heeft gedaen maecken Sieur Jan Baptist Haeck als voocht van de overledenen , neffens Pauwel Pieters ende wort desen alsoo gepresenteert aen den voornoemden Pieters voocht paterneel van den voornoemde drij jonckste weesen ende d'eersaemen Gabriel De Vos voocht materneel . 15den Xbre 1714 .


Petronella Aveth overleed op 10 december 1703 in Kaprijke. Begin 1704 zal Jan Doppegieter zijn hertrouwd met Willemina de Vos, dochter van
Gabriel de Vos X Petronella de Vriese:

fo 23r Staet van Pietronelle De Vriese , overleden den lesten meye 1681 , Hauder : Gabreel De Vos Voocht paterneel : Lieven De Vos Voocht materneel : Frans De Vriese Over de drij onbejaerde weesen bij naeme Wyllemijntien oudt sesse jaeren , Livine oudt drij jaeren dende Petronella oudt ontrent de ses weken . X july 1681 .

Het huwelijk Jan Doppegieter (+ 1706) X Willemina de Vos bracht dus 3 kinderen voort:
1. Pietronella Doppegieter, geboren ca. 1705 X (1723 Kaprijke) Guilleaume Fordeyn
2. Jan Doppegieter, geboren ca. 1706 X (1730 Bassevelde) Joanna (Josina) van Wanzele
3. Livinus Doppegieter, geboren 9 februari 1707 te Kaprijke

Livinus Doppegieter heet in de Staat van Goed van 1709 een zoon van Joos Doppegieter. Er is er maar eentje, die daaraan voldoet: Judocus Doppegieter X Janneke de Cuyper, huwelijksplaats en datum niet gekend, maar ca. 1650.

Bron : Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere) ca 1667
fo187 St. Janneken De Cuypere fa Pieter overleden 7.9.1664. Hauder Joos Doppegieters ter presentie van Cornelis Doppegieters voocht paternel ende Jan De Cuypere voocht maternel over de vier onbejaerde weesen met naeme Lenaert audt 16 jaeren, Elisabeth audt 11 jaeren, Jan audt 7 jaeren ende Anne Marie audt 4 jaeren.

Van de genoemde kinderen uit dit sterfhuis heb ik de doop gevonden van Anne Marie op 18 augustus 1664. Dat klopt met de gegevsn uit de Staten van Goed, waar zij in 1668 4 jaar heet te zijn.

Bron : Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere) ca 1678
fo333 St.
Joos Doppegieters fs Leenaerts, overleden 7.1.1678. Die bij dese is maeckende ende overghevende Leenaert Doppegieters autsten sone vande overledene ende besitter ghebleven midtsgaders voocht maternel beneffens Cornelis Doppegieters voocht paternel over Jan jochsten sone oudt 18 jaeren ende Elisabeth in huwelijck met Livinus Vande Steene alle drij kinderen die hij gheprocreert heeft bij Janneken De Cuypere fa Pieters die overleden is 7.9.1664

De kinderen van Judocus Doppegieter X Janneke de Cuyper zijn:
1. Leonardus ca. 1652
2. Elizabeth ca. 1657
3. Jan ca. 1661
4. Georgius geb. 6 mei 1663 Kaprijke, + voor 1664
5. Anna Maria geb. 18 augustus 1664 Kaprijke

We zien hier in deze tak voor het eerst de voornaam Leonardus opduiken, maar dat is 'toeval' want de naam Leonarduds vond ik nog in een doop in Bassevelde op 25 januari 1717 als zoon van Gaspar Doppegieter en Joanna de Buck. Deze voornaam is een verwijzing naar de oudere Doppegieter's, zelfs naar de Akense familie Duppengiesser.

Judocus Doppegieter werd geboren in Kaprijke op 3 maart 1626 als zoon van Lenaert Doppegieter X Digna Bets. Hij overleed in Kaprijke op 7 januari 1678. Van het echtpaar Doppegieter - Bets zijn mij 10 kinderen bekend. De oudste was onmiskenbaar Cornelius Doppegieter, die in 1632 trouwde met Petronella Bruynsteen. Hij moet dus geboren zijn voor 1614.

Hun vader Leonard Doppegieter was daarvoor gehuwd met Joanna Onghena. Uit dat huwelijk zijn 4 dochters bekend:
1. Katelijne
2. Clara
3. Maria
4. Sarlotte

Bron : Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere)
fo 58 St. Elysabette Doppegieters fa Leenaert overleden 5.4.1671. Hauder : Jan Carre, dit omme teynden affirmatie ende liquidatie van dese de goederen bijde overleden naergelaten tusschen den hauder ter eender ende dhoors van Cathalijne Doppegieters overleden huysvrauwe van Jan De Mey, Sarlotte Doppegieters weduwe van Mr Cornelis Polfliet, midtsgrs dhoors van Mayken Doppegieters overleden weduwe van Mr Hotte Van Batenburgh hoors van alfven bedde van de voorn. overleden, voorder Cornelis Joos ende Gillis Doppegieters midtsgrs den selven Cornelis Doppegieters ende ..... tsamen voochden van de weese Leenaert Doppegieters bij Lievijne Bruynsteen den selven Cornelis Doppegieters ende Guille Eggermont voochden van de weesen van Tanneken Doppegieters bij Diryck Daris ende ten lesten Joos Goethals ende Jan Pieters thuywelijck hebbende Cathalijne Goethals fa Lieven bij Janneken Doppegieters dhoors van gheheelen bedde .

We zien hier eigenlijk heel duidelijk genoemd, dat er erfgenamen zijn van hele bedde, en van halve bedde. De bovengenoemde zusters staan genoemd met hun respectievelijke echtgenoten, en daarna komen de erfgenamen van halve bedde, als eerste de oudste, Cornelis Doppegieter en daarna Judocus, Gillis en de kinderen van Lenaert jr. etc.

Lenaert Doppegieter sr. zal rond 1600 zijn gehuwd met Joanna Ongenae. Over zijn ouders is niets bekend. In Antwerpen is tussen 1625 en 1660 een notaris Cornelis Doppegieter werkzaam. Het is niet duidelijk of dat Cornelis Lenaertszoon is. Ik vermoed dat het een andere Cornelis betreft, omdat de notaris Cornelis Doppegieter al in 1625 werkzaam was, en dus geboren zal zijn voor 1607. Dat lijkt me te vroeg voor Cornelis Lenaertszoon, die ik inschat op een geboortejaar omstreeks 1613.

Het zou heel goed kunnen, dat Cornelis en Lenaert Doppegieter sr. broers waren. Mogelijk zijn zij zonen van Emont Doppegieter, die ook genoemd wordt in Antwerpen:

1554
NICOLAAS VAN DER MEEREN = Buitenburgemeester.
JOANNES HAPPAERT = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN VAN CROONENDAELE.
VALERIUS VAN DAELE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN GOUBEAU.
GASPAR VAN WERECHT.
Aalmoezeniers:
WILLEM BASSELIERS.
EDMOND DOPPEGIETER.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.

9 november 1587.
CATHARINA DOPPEGIESER, weduwe van ANTHOINE RAEY, stelt WILLEM DOPPEGIESSER te Aken aan om gelden voor haar te innen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 168v°, zie ook nr. 374, p. 126v°.

20 juli 1591.
Vidimus van een Schepenbrief dd. 11 oktober 1585, waaruit blijkt dat MARIA en JOOS RAYE, evenals EMONDE DOPPEGIETERE aan HANS VAN ZOUWEN en zijn vrouw MARGARETA BOSSCHAERT een huis hebben overgedragen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
(Bovenstaande regesten overgenomen uit Fonds Plaisier)

Een andere tak Doppegieter ontstond uit het huwelijk tussen Gillis Doppegieter en Isabella Maeye(ns). Wanneer dat huwelijk is gesloten is mij niet bekend. Ik ken 5 kinderen uit dit huwelijk. Een ervan geboren in Kaprijke in 1664, de andere dopen in Bassevelde.

1. Gasparis 22 jan. 1664 Kaprijke, + 12 mei 1715 Bassevelde
2. Josephus 7 maart 1667 Bassevelde, + 7 aug 1736 Bassevelde
3. Elisabeth 4 juni 1670 Bassevelde, + 2 jan. 1706 Bassevelde
4. Guillielmus 19 mei 1673 Bassevelde, + 20 mei 1744 Bassevelde
5. Cornelius 20 jun 1677 Bassevelde, 2 mei 1709 Bassevelde

Van hen kregen Gasparis (Jaspaert) Doppegieter en Guilliam Doppegieter nakomelingen, maar die van Guilliam in zijn huwelijk met Joanna de Smet stierven allen op jonge leeftijd.

Jaspaert Doppegieter trouwde twee keer:
Op 8 mei 1694 in Bassevelde met Elisabeth Willems Anthone's dochter, en na het overlijden van Elisabeth op 23 jan. 1706 hertrouwde hij op 2 mei 1706 met Joanna de Buck, dochter van Christiaen de Buck en Joanna de Pratere.

Uit het eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren, uit het tweede nog eens 8 kinderen, de laatste in 1719, Kort daarop overleed Joanna de Buck op 9 dec. 1719. Jaspaert Doppegieter overleed pas in 1736.
De meeste kinderen uit het eerste huwelijk overleden op jongere leeftijd. Slechts twee dochters trouwden:
Anna Maria met Baltasar Laporte, en Johanna Doppegieter met Pieter Schalliaert.

Van de kinderen uit het tweede huwelijk trouwden Jan, Livinus en Anna Doppegieter (met Livinus van Poucke).
Jan trouwde met Judoca Baes, en kreeg met haar twee kinderen: Guilelmus en Maria Jacoba in 1739 en 1741. Daarbij bleef het, omdat Jan Doppegieter in 1744 overleed in Bassevelde, maar zijn zoon Guilelmus trouwde twee keer, eerst met Cecilia Petronella Willems, met wie hij een jong gestorven zoon kreeg, en daarna met Jacoba Petronella Rondas, welk huwelijk (gesloten in Watervliet op 14 feb. 1772) tenminste 5 kinderen voortbracht.

De andere zoon van Jaspaert was Livinus Doppegieter. Hij trouwde vier keer. Het eerste huwelijk in 1740 met Petronella Jacoba Bogaert gaf hem drie kinderen. Uit het tweede huwelijk in 1746 met Joanna Coppejans brachten twee kinderen, die beiden jong stierven. In 1751 hertrouwde hij Joanna Willems, waaruit een dochter werd geboren in 1752, die enkele dagen later stierf. Tenslotte trouwde Livien met Petronella van Biesbroeck in Bassevelde op 19 juni 1755, en in dat huwelijk werden nog eens drie kinderen geboren. Van die kinderen trouwde Joannes Franciscus Doppegieter (geboren 25 april 1756) op 24 oktober 1785 in Boekhoute met Levina de Neve. Uit dat huwelijk werden Maria Jacoba Doppegieter en Joannes Doppegieter geboren in 1790 en 1794. Maria Jacoba Doppegieter trouwde in 1823 in Westdorpe met Gabriel Lauret.

Deze tak die ontstond uit Gillis Doppegieter, + 1692 en Isabella Maye(ns) stamt m.i. uit het huwelijk van Leonard Doppegieter met Digna Bets. Die hadden een zoon Gillis Doppegieter, geboren op 7 november 1629 in Kaprijke, en dat was de enige met die naam, die ik heb kunnen vinden.

Tenslotte nog een opmerking over Cornelis Doppegieter, die trouwde met Petronella Bruynsteen in 1632. De meeste kinderen uit dat huwelijk stierven jong, of er is van hen niets naders bekend. Slechts van een dochter Petronella is bekend, dat zij omstreeks 1676 trouwde met Maximiliaen Huyge. Met hem kreeg zij tussen 1678 en 1688 5 kinderen, waarna zij in 1688 overleed. Over één van die kinderen vond ik nog het onderstaande:

fo 87r Staet vercavelijnghe ende licquidatie van alle de goederen ten sterfhuyse van jonckvrauwe Livine Margareta Huyghe filia Maximiliaen geprocreert aen Jacoba Speeckaert tsijnen 2de huwelijck , overleden den 28e maert 1741 Saligher memorie , die bij dese doet bij geschrifte stellen Cornelis Huyghe fs Maximiliaen ende Pieternelle Doppegieters tsijnen 1ste huwelijck bij procuratie van jonckvrauwe Anna Cornelia Luck fia Gregorius gewonnen aen Anna Maria Huyghe fa Maximiliaen , de weesen Frans ende Catharina Huyghe filii Maximiliaen en Jacoba Speeckaert broeder ende suster van dese overledene uyt vollen bedde presenterende dese aen Carel Schollaert in huwelijck gheweest met Catharina Huyghe fa Maximiliaen ende Cornelis Blondeel als voogden over de 5 weesen bij wijlent de geseyden Frans Huyghe met naeme Passchasia Bernarda 10 jaeren , Anna Maria Catharina 8 jaeren den 12de january 1741 , Joanna Cornelia 6 jaeren Maximiliaen Josephus 4 jaeren ende Livina Margriete Huyghe 1 jaer voorts Pieter Standaert vooght paterneel van vier weesen bij Pieter Bekaert fs Gillis verweckt aen Catharina Huyghe fa Maximiliaen met naeme Marie Jacoba 18 jaeren , Jan Frans 14 jaeren Pieter Passchalis 7 jaeren end Maximiliaen Bekaert 7 jaeren alsmede aen Carel Schollaert als vader ende vooght van sijne weese met name Marie Cornelia geprocreert aen Catharina Huyghe fa Maximiliaen , mitsgaders oock aen jonckvrauwe Joanna Cornelia Luck verweckt aen Anna Marie Huyghe . 5 july 1741 .