Van Keppel van de Woltbeke
(Onder Constructie)

Deze tak van Keppel is relatief onbekend. In de leenboeken van Gelre komt een onduidelijke belening voor door Derck van Keppel, geheten van der Woltbeke (Weldenbeeck), die beleend wordt met de hof te Mingfelt bij Lochem, dat hij ontvangt als een Zutphens leen in 1379. De beleningsreeks is verder alsvolgt:

Den hoff te Mingfelt ton Zutphenschen leen heeft ontfangen
Derck van Keppel geheiten van der Weldenbeeck, a. 1379.
Idem tuchtigt sijn vrou Mechtelt an den hoff to Menevelde met torve, twijge, aller nothemer slacht ende tobehoren, a. 1399.

Idem geheiten van der Woltbeke ontfing den hoff te Myngvelde in den kerspel van Lochem, met eenen perde te verhergewaden, tot eenen dienstmansgoede, a. 1405.
Idem geheiten van der Wouldebeke ontfinck dat goet geheiten Minckvelt met sijnen tobehoren. gelegen in den kerspel van Lochen, in der
buyrschap van Swijpo *), tot eenen sadelgoets rechten, a. 1424.
Idem, a. 1429.
Idem, a. 1466
Herman van Keppel, erve sijncs vaders Dirx, a. 1469.
(Zadelleen, dat wil zeggen dat er elk jaar een gezadeld paard aan de leenheer moest worden geleverd)

In 1417 wordt op deze belening een uitbreiding gegeven met de ziden hof of Zidenhof:

LOCHEM.
De ziden hof to Mengvelde, myt alle siinre tobehoir, gelegen in der buerscap van Zwiip ende in den kirspel van Lochem, to 5 marck.
Deric van Keppel van der Wailbeke, 1417 October.
Deric van Keppel Derixsoen, na verzuim en mangericht, 1438 Maart 2.

Henrick van Diepenbroick, die dit leen van de Van Keppel's in achterleen had ontvangen, wordt, nadat Hermen van Keppel na doode van zijn vader Derick het leen niet had willen verheffen, door den heer van den Bergh, als opperleenheer, beleend, 1474 Juni 30.

 

 

Baron van Kerppel, die we dankbaar mogen zijn voor de vele stukken, die hij uit archieven heeft opgeduikeld, trekt uit de beleningen de conclusie, dat we te maken hebben met drie generaties van Heren van der Woltbeke:

Dirk I van Keppel van der Woltbeke X Mechteld. Hij wordt genoemd in 1379, overleed omstreeks 1406
    |
Dirk II van Keppel vd Woltbeke. Hij overleed voor 1438.
    |
Dirk III van Keppel van der Woltbeke X Johanna ten Marsche. In 1438 wordt hij genoemd Dirck Dirckxzoon van Keppel. Hij overleed voor 1469, want dan erft zijn zoon Herman van Keppel. Zij overleed in 1463 (1453?), en het echtpaar was voor 1440 getrouwd:

ANGERLO.
Een guet geheiten Weggenguit, mit all siinre toebehoir, gelegen in den kerspel van Angerloe

Derick van Keppel van de Walbeke namens zijn vrouw Johanna ten Marsche, 1440 October 11.
Derick van Keppel vnd., als momber van zijn kinderen, na doode van Johanna ten Marsch, 1453 Maart 16.

Het leen heet nu: Weggen- of Bittersgude."
Elsbe van Keppel van de Wailbeke Dericsdr., na doode van haar moeder Johanna ten Marsse. Gerit Berntsz. is hulder, 1473 September 27.
Derick van Keppell, na verzuim door zijn moeder en door haar vader, die het leen gerfd had van zijn zuster, 1539 December 23.

Alaert van Haeften namens zijn vrouw Kunegonde van Keppell, oudste dochter van Frederick van Keppell, na doode van haar vader, die een zoon was van Derick van Keppell, die erfgenaam was van zijn zoon Johan, die weder erfgenaam was van zijn moeder, dochter van Evert van der Wailbeke, die erfgenaam was van zijn zuster Elsbe van Keppell, wordt ook beleend, 1552 Juni 18

Spreekt deze belening over het overlijden van Johanna ten Marsche voor 16 maart 1453, in zijn artikel noemt Baron van Keppel een aantal keren het jaar 1463 (mogelijk is dit een gevolg van een foutieve transcriptie, want verderop in het artikel staan nog wat rare jaartallen).

In de bovenstaande beleningsreeks staat nog een stukje familiegeschiedenis in kort bestek:
Alaert van Haeften namens zijn vrouw Kunegonde van Keppell, oudste dochter van Frederick van Keppell, na doode van haar vader, die een zoon was van Derick van Keppell, die erfgenaam was van zijn zoon Johan, die weder erfgenaam was van zijn moeder, dochter van Evert van der Wailbeke, die erfgenaam was van zijn zuster Elsbe van Keppell, wordt ook beleend, 1552 Juni 18

Kunt u het volgen?
                                           
Dirck van Keppel
    |
Frederick van Keppel
    |
Kunegunda van Keppel X Alaert van Haeften

Dit stukje lijkt zeker, maar hoe het nu precies zit met Johan van Keppel? Het lijkt erop, dat hij een broer was van Frederick van Keppel, en dat Johan's moeder een dochter was van Evert van de Woltebeke, die een zuster Elsbe van Keppel had.

Gelukkig geeft baron van Keppel uitkomst, met de letterlijke tekst van deze belening:

Op 18 Juny 1562 is comen Alaert van Haeften als man en momber joff. Kunnegund van Keppel, aildste dochter Frederix van Keppel, zijne huisvrouwe, ende heft te kennen gegeven dat zijne huisvrou vurs ind niet Derk van Keppel rechte leenvolgersche totten leen (is) daar Elsb van Keppel van der Wailtbeke in bestorven en van den huize van den Berge eertijds mede beleent is, wo waill die vurgen. Derick sich daarmede had laten beleenen up sinistre angeven, twelcke hie anders bewijsen wolde, went als Elsb zonder echte lijfsgeboorte na te laten gestorven, hed sie daarmede beervet oeren broeder Evert van der Wailbeke, die dat voirt up sijnre dochter, echte huijsvrou Derick van Keppel (van Verwolde) verlaten end as sie gestorven dat voert geerfd up oeren zoen Johan 9) end so die zonder echte geboirte na te laten gestorven, daarmede beervet had zijnen vader Derick van Keppel, so die noch in den leven was, ind as die vurs Derick ook gestorven dair met voirt beerfd hed sijnen soen Frederick van Keppel, des vurs Kunnegonden vader end so die nu ook gestorven, hed der vurg joncf Kunnegunde, sijne huijsvrou, as des vurg Frederix ailste dochter daarmede beerfd, verzoekende dat het verzuim van zijne huisvrou alderen in genaden aversien en zijne huisvrou moge beleend worden.
Dit geschied en word beleend 1562 Juni 18

9) De hier genoemde Johan van Keppel was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van Derk tot Verwolde en Johanna, Evertsdr. van Keppel
gen. Woolbeke. Hij sneuvelde in 1528, nog zeer jong zijnde, te Utrecht in de poort. Matth. Anal. I 108

Het zat dus even iets ingewikkelder in elkaar dan de verkorte belening het weergeeft. Elsbe van Keppel van der Woltbeke was een zuster van Evert van der Woltbeke, en had daarop haar broer Evert berfd. Na diens overlijden ging de erfenis over naar Evert's dochter, die getrouwd was met Dirck van Keppel van Verwolde. Hun zoon Johan was de volgende die berfd werd, maar hij overleed zonder kinderen na te laten, waarop het goed terug werd gerfd door Dirck van Keppel, Johan's vader, van Verwolde. Toen die overleed werd zijn zoon Frederik van Keppel beleend, vader van Kunegunda van Keppel, zodat rond 1560 niet Dirk van Keppel met het leen berfd moest worden, maar Alaerd van Haeften als echtgenoot van Kunegunda van Keppel.

Over Evert en Elsabe van Keppel schrijft hij nog:

Elsabe van Keppel van der Wailbeke, dochter Derx van Keppel van der Wailbeke, ontving na dode oers vaders, soe se in verstinge stond Weggengoed of Bittersgoed, met al sijn toebehoer in kerspel van Angerloe, soe on dat van Johanna ter Marsse oere moeder ancomen is en voir oir heft gehuld Gerit Gerit Berntes. 1473. Sept. 27. Leenboek van Bergh.

Uit het vervolg zal blijken dat zij dit leen naliet aan haar broeder Evert.

Evert van Keppel geh. Wolbeke is ons alleen bekend geworden door de hierna volgende aanteekeningen uit het Leenboek van Bergh, waar wij vinden:
Is comen Derk van Keppel 8) en verzoekt beleening, so dan dat leen tot drien verfallen, versuimd en niet ontfangen en was, te weten van sijnre moeder, die dat van oeren vader end den voirt van zijnre zuster, Derix vurs ailde moije, aangeerfd was. Versuijm quit gescholden en wordt beleend zooals Elsabe beleend was.
Actum Ulft 1539 Dec. 23.

8) Derk van Keppel (Duivel Dirk) zoon van Johanna Evertsdr. van de Woolbeke.

De genealogie die hier beschreven wordt is dus:

       Dirck van Keppel van Woltbeke X Johanna ten Marsche (gehuwd voor 1430)
        (+ ca 1468)                                            (+ ca. 1453)
                                                                |
Elsabe van Keppel v. Woltbeke ............... Evert van Keppel van Woltbeke X NN
        (+ na 1473)
                                                                                         |
                                                              Johanna v Woltbeke XX Dirk v Keppel v. Verwolde X Kunegunda v. Hekeren
                                                                                                                                        (+ca 1531)
                                                                                         |                                                                             |
                                              Johan van Keppel .................Derick van Keppel .-.-.-.-.-.-.Frederik van Keppel Verwolde
                                                                                                           (Duivel Dirk)                              (+ ca. 1551)
                                                                                                                                                                             |
                                                                                                                                                                 Kunegunda van Keppel
                                                                                                                                                                   X Allard van Haeften

Behalve Elsabe en Evert hadden Dirck van Keppel v Woltebeke en Johanna ten Marsche nog andere kinderen, die duidelijk worden genoemd door baron van Keppel: Herman, Robert, Mechteld, Ermgard, Jurrien en Gertrude. Van hen was Herman van Keppel van Woltbeke gehuwd met Aleyd de Rode van Hekeren.

Van Keppel van Verwolde

In GMB 1923 staat een artikel over de heren van Keppel van Verwolde, en daarin vinden we enkele namen, die we hierboven ook aantreffen.

Overzicht der eigenaren van  Verwolde 1).
Derck van Keppel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346
Derck van Keppel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356 2)
Derck van Keppel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376
Wolter van Keppel . . . . . . . . . . . . . . . . 1402
Derck van Keppel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1436
Wolter van Keppel . . . . . . . . . . . . . . . . 1445
Derck van Keppel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488
Frederick van Keppel  . . . . . . . . . . . . . . 1523
Allard van Haeften. . . . . . . . . . . . . . . . . 1546
(ik eindig hier deze lijst, die in het artikel wat langer is)

1) De jaartallen geven aan, waarin ik het eerst de eigenaren ontmoet heb.
2) Na zijn dood wordt zijn broer Arndt ook wel eens heer van Verwolde genoemd

(BMG 1923 HET HUIS EN DE HEERLIJKHEID VERWOLDE, DOOR J. DE GRAAF)

De laatste 3 uit deze lijst zien we hierboven in het schema dus terug. Kijken we nu nog eens in de Overijsselse Leenboeken, dan vinden we een aantal van deze personen terug in de beleningen te Wijhe mbt het goed Wesenberg:

Schoutambt WIJHE / buurschap Hengeveld
Dat goet to Wesenberghe in den kerspel van Wye.
** "Lijst leenmannen", blz. 720.
Z.d. [1379-1382] (BA1 fol 36v)
Herman van Wesenberghe.
1394 apr 28 (BB fol 11v)
Herman van Wesenberch.
1400 sep 6 (BB fol 42v)
Gaetscouwe, dochter van Herman van Wesenbergh en vrouw van Wolter van Keppel, na de dood van haar vader. Hulder ... .

1410 jun 7 (BB fol 42v)
Dirc van Keppel na de dood van zijn moeder.
1433 aug 2 (BC fol 10v)
Derick van Keppel.

* Dat guet toe Wessenberge in den kerspel van Wye mitter Horst, mitten Vettenwynkel ende mit synen alinge toebehoer.
** Achter "toebehoer" volgt "ende mit den tienden, groff ende smal Dinxhaves", nr. 927. Sedert 1457 wordt er een neiging merkbaar "Dinxhaves" als een zelfstandig leengoed op te voeren en de tienden op nr. 1433 te betrekken, wat blijkt uit de geplaatste leestekens. In 1498 was deze ontwikkeling voltooid.

1444 mei 26 (BC fol 10v)
Wolter van Keppel na de dood van zijn vader Deric van Keppel.
1457 apr 21 (BD fol 12v)
Wolter van Keppell.
1495 sep 16 (BD fol 207)
Derick van Keppell van Verwolde na de dood van zijn vader Wolter van Keppell.
1498 jan 9 (BE fol 52)
Derick van Keppel van Verwolde.
1521 mrt 18 (BF fol 54v)
Dierick van Keppel van Verwolde.
1531 dec 6 (OA fol 40)
Frederich vann Keppell van Verwolde na de dood van zijn vader Dirick van Keppell
van Verwolde.
1551 jan 16 (OB2 fol 13)
Kunnigunt van Keppel van Verwolde na de dood van haar vader Frederich van
Keppel van Verwolde. Hulder haar man Alert van Haefften.

Met de voorouders van Dirck van Keppel van Verwolde zitten we dus direct in een hoofdlijn van de tak Verwolde. Hoe deze tak precies vastgeknoop zit aan de eerste Keppel's van Verwolde zullen we nog zien. Daarvoor is het belangrijk om een beleningsreeks op te roepen die betrekking heeft op het leen Swiep, omdat die nog een verrassing in petto heeft:

Den hoff te Swijp met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Lochem, ten Zutphenschen leen heeft ontfangen
Aleyt van Steynbergen, anno 1378.
Johan van Steenbergen Reinerssoon, anno 1381.
Derich van Ampsen erft op sijn dochter Beerte, weduwe Everts Roiden, anno 1402. Ende Derich die Roede, haer soon, is hulder.
Eadem laet haren soon Willem die Rode van Hekeren hulde doen na dode sijnes broders Dircks voorn., anno 1410.
Willem die Rode van Hekeren, anno 1424.
Goossen Backerweert, erve Willems voorn., sijner moder broder, anno 1450.
Wolter van Keppel van Verwolde, anno 1470.
Wolter van Keppel Wolterssoon als erve Goossens voorn., sijnes vaders broder, ontfengt den hoff, geheiten Swijp, in den kerspel van Lochem,
in der buyrschap Swijp gelegen, daer naest gelant is heer Jacob van Hackfort an d'een ende Arnt Boerinck an d'ander sijde, tot Zutphenschen rechten, 13 Oct. 1473.
Niese, Wolters dochter van Keppel, huysfrou Fredrix van Senden, bij medegave in hylick, anno 1496.
Joost van Senden erft op sijner moder broder Dirck van Keppel den hoff ter Swijpe met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Lochem, in der buyrschap van Swijpe, daer an d'een sijde naest gelegen is id goet Smeynck, tobehorende Egbert Boyncks kinderen, ende an d'ander sijde Willem Boerinck, tot Zutphenschen rechten.
Ende Dirck erft sulx voort op sijnen soon Fredrick van Keppel, 22 Jan. 1532.
Idem vernijt eedt, 17 Sept. 1538.
Idem vernijt eedt, 10 Junii 1544.
Cunegund van Keppel, huysfrou Alarts van Haeften, erve hares vaders Fredrix, 17 Febr. 1551.

 

We zien hier weer de al bekende namen opduiken van Frederik van Keppel en zijn dochter Kunegunda, die getrouwd was met Allard van Haeften. Frederik erft in 1532 van zijn vader Dirk van Keppel, van wie we weten dat hij van Verwolde is. Deze Dirk van Keppel erfde van zijn zuster Agnes die gehuwd was met Frederik van Senden via haar zoon Joost van Senden.

Agnes en Dirk van Keppel worden kinderen genoemd van Wolter van Keppel van Verwolde, maar hier zien we opeens, dat Wolter uit 1473 een zoon was van Wolter van Keppel, en dat is opmerkelijk! Wolter van Keppel, die we zagen beleend worden in 1444 met Wesenberg, moet dus de vader zijn van Wolter van Keppel, die in 1495 dood is, en die op zijn zoon Dirk van Keppel vererft.

Schematisch dus:

Wolter van Keppel van Verwolde
        |
Wolter van Keppel
        |..................................................................|
Dirk van Keppel X Kunegunda van Hekeren          Agnes van Keppel X (ca 1496) Frederik van Senden
        |
Frederik van Keppel

Daarbij lijkt het mij terecht om te concluderen, dat Wolter van Keppel in 1470 en die in 1473 vader en zoon zijn. Uit de beleningen, die bekend zijn van Wichmoet van Ittersum wordt niet helemaal duidelijk, of haar man Wolter van Keppel in 1478 nu nog leeft of niet:

1465 nov 1 (BD fol 74v)
Wichmoet, vrouw van Wolter van Keppel van Verwolde, na de dood van haar broer Roelef van Ittersum. Hulder haar zoon Wolter van Keppel.

1478 jun 29 (BD fol 129)
Elsebe, vrouw van Johan van Diepholt, nadat Wychmoet, vrouw van Wolter van Keppel van Verwolde, dit goed in aanwezigheid van haar zoon Wolter had opgedragen. Hulder Coenraet de Vos

1422 okt 5 (BB fol 103)
Roelof van Yttersim die Jonge, onmondig, na de dood van zijn moeder Luytgaerd.
Hulder zijn vader meester Johan van Yttersim, "licentiaet in legibus".
1433 okt 10 (BC fol 24)
Roeleff van Yttersim.
* Den halven tienden toe Wenepervene mit synen toebehoeren, groff ende smal,
daer wij die wederpart van hebn.
1456 okt 19 (BD fol 2)
Roeloff van Yttersym.
1465 nov 1 (BD fol 74v)
Wichmoet, vrouw van Wolter van Keppel van Verwolde, na de dood van haar broer
Roelef van Ittersum. Hulder haar zoon Wolter van Keppel.
1465 nov 1 (BD fol 75)
Herman die Zuer na opdracht door Wichmoet, vrouw van Wolter van Keppel van
Verwolde.

1398 sep 13 (BB fol 14 en 39v)
Roeloff van Itterssim na de dood van Roebert van Itterssim.
* 12 waren tot Ytterssim mit 12 waren in Mastbroeck.
1433 okt 10 (BC fol 24)
Johan van Ittersim.
1457 apr 21 (BD fol 7v)
Meester Johan van Yttersum.
1464 dec 20 (BD fol 72)
Wolff van Ittersem na de dood van zijn vader meester Johan van Ittersem.
1485 aug 18 (BD fol 150v)
Beernt van Ittersum na de dood van zijn vader Wolf van Ittersum.

Meester Johan van Ittersum was blijkbaar twee keer getrouwd. Uit het eerste huwelijk met Lutgard [ten Water] werd een zoon Roelof geboren, die rond 1465 overlijdt, kort na de dood van zijn vader. Zijn moeder Lutgard stierf -blijkbaar vrij kort na zijn geboorte- in 1422. Meester Johan is daarna nogmaals getrouwd met Agnes van Campferbeke, en kreeg uit dat huwelijk een zoon Wolff en een dochter Wichmoet, die met Wolter van Keppel trouwde. Wichmoet en haar broer Wolf van Ittersum zullen geboren zijn rond 1425-1430. In 1465 heeft Wichmoet al een zoon -haar oudste zoon- Wolter van Keppel, die dan haar hulder is, en dus al op de leeftijd is om haar hulder te mogen zijn. We mogen daaruit de conclusie trekken dat hij geboren zal zijn rond 1445, zodat de schatting voor de geboortetijd van Wichmoet van Ittersum rond 1425-1430 behoorlijk klopt.

We krijgen dus:

Wolter van Keppel   X (1440-1445)   Wichmoet van Ittersum Johansdochter
(geb. ca. 1420, + 1465-1475)            (geb. ca. 1425, + na 1478)
                         |
             Wolter van Keppel    X   Willemina de Rode [van Hekeren]
          (geb. ca. 1445, + ca. 1495)
                         |
       Dirk van Keppel...................Agnes van Keppel
                                                  X 1496 Frederik van Senden

Er is nog een stukje uit de belening, dat opvalt:

Willem die Rode van Hekeren, anno 1424.
Goossen Backerweert, erve Willems voorn., sijner moder broder, anno 1450.
Wolter van Keppel van Verwolde, anno 1470.
Wolter van Keppel Wolterssoon als erve Goossens voorn., sijnes vaders broder, ontfengt den hoff, geheiten Swijp

Herald. Bibl. 1883 pag. 358-359 HET GESLACHT DE RODE VAN HEECKEREN.
Willemina de Roode, na 1465 gehuwd met Wolter van Keppel, heer van Verwolde, de zoon van Derk en (waarschijnlijk) Jacoba van Hackfort. De gen. van Keppel zegt, dat zij staatsjuffer bij de eerste vrouw Wichmoet van Ittersum was. Hij is dood in 1488.

Het lijkt erop, dat we hiermee de vrouw hebben gevonden van Wolter van Keppel, Wolterszoon. Dat zij 'staatsjuffer' was bij de eerste vrouw Wichmoet van Ittersum, is dan onjuist, want Wichmoet van Ittersum leefde nog in 1465 en 1478, en was derhalve de enige vrouw van Wolter van Keppel. Willemina de Rode van Hekeren was dus 'staatjuffer' bij haar schoonmoeder. Het jaartal van haar huwelijk met Wolter Wolterszoon van Keppel klopt wonderwel bij de hiervoor gegeven genealogische beschouwing. Willemina de Rode was dan een dochter van Johan de Rode en Geertrude van Bevervoorde, maar daarin baseer ik me dus op een oud artikel uit 1883.

Ditzelfde artikel geeft ook uitsluitsel over de relatie tussen Goossen Bakerweerde en Wolter van Keppel. Wolter's vader, Dirk van Keppel was volgens dit artikel getrouwd met N. de Rode dochter van Evert de Rode van Hekeren X Berta van Ampsen. Die dochter was eerder getrouwd was met N. Bakerweerde. Goossen Bakerweerde was een zoon uit dat huwelijk. Daarmee zijn Goossen van Bakerweerde en Wolter van Keppel dus halfbroers, en tegelijk is Goossen van Bakerweerde's moeder een zuster van Willem de Rode van Hekeren, zoals de belening ook zegt.

Dirk van Keppel  XX  N. de Rode van Hekeren X N. van Bakerweerde
        |                                                    |
Wolter van Keppel                               Goossen van Bakerweerde
        |
Wolter van Keppel

Met deze opstelling blijkt nu ook de zinsnede 'Wolter van Keppel Wolterszoon erfgenaam van Goossen van Bakerweerde, zijn vaders broeder' volledig te kloppen. Intussen trouwde Dirk van Keppel later Jacoba van Hackfort, die in 1463 nog in leven was.

Schema:

Opm. In dit schema is het huwelijk Herman van Keppel met Evertje van Oy niet zeker.
Opm. Willemina de Rode als vrouw van Wolter van Keppel van Verwolde is gebaseerd op het artikel in Her. Bibl. 1883, en dat is niet bepaald okselfris meer.

Intussen is er ook nog wel enige onduidelijkheid over Evert de Rode en Bertha van Ampsen, want in dezelfde tijd is er nog een tweede Bertha van Ampsen. Over haar staat in de leenboeken Zutphen:

LOCHEM.
Dat goet tot Ampsen, gelegen in den kerspel van Lochem, tot eenen pondigen leen bij Wolter van Amsen ontfangen, anno 1379.

Henrick van Amsen belooft van sijnen huse Amsen den hertoge nummer geen schade te laten geschieden, anno 1389 1).
Idem ontflnck dat goet gnant Aldenampsem met allen sijnen tobehoren, gelijck Wolter van Amsen, sijn broder, dat te holden plagh, verhergeweyt met eenon peerde tot sadels hergeweyde goede rechte, anno 1405.

Berta van Ansem 2), erve hares vaders Henrix, ontfinck dat goet tot Aldenansem, gelegen in den kerspel van Lochem, in der buyrschap van Ansem, met allen sijnen tobehoren tot eenen Zutphenschen sadelleensrechte, anno 1412. Jacoh van Heker hulder.
Eadem, huisfrou Jacobs van Heker, anno 1424.

Griet van Ansem, seinen dochter van Ansem, huysfrou Bernts van Broickhusen, beleent, anno 1430.

Dirck van Keppel Henricxsoon, anno 1430.
Idem, anno 1465. Tot eenen sadelgoet ende dienstmans leenrecht.
Idem vernijt eedt van den goede tot den Aldenansem met sijnen tobehoren, in den kerspel van Lochem gelegen, daeraff een stuck lants gelegen is neven de Broeckbeke an d'een sijde ende bijlangs de marck an d'ander sijde. Dat ander stuck lants van den voors. goede is gelegen neven dat goet ten Nijenansem met der eener sijde ende neven de marck an d' ander sijde, ende in desen leengoede behoort oyck een caterstode, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechte, 11 Oct. 1473.

Henrick van Keppel, erve sijnes vaders Dirx, 24 Aug. 1484.
Idem, anno 1497.
Johan van Keppel, erve sijnes vaders Henrix, anno 1517.

1) Zie Nijhoff, Gedenkw. III, oork. nr. 145.
2) Gehuwd met Rodolff van Holthusen, zie 30.

We moeten dus goed onderscheid maken tussen beide Bertha's van Ampsen. Degene in het onderhavige stuk was een dochter van Derick van Ampsen, die in 1402 al weduwe was van Evert die Rode. De andere Bertha van Ampsen was een dochter van Hendrik van Ampsen. In 1389 was zij gehuwd met Rolof van Holthusen, van wie zij in 1404 weduwe was. Daarna hertrouwde zij Jacob van Hekeren. Deze Bertha van Ampsen had een broer Seyne van Ampsen, van wie twee dochters bekend zijn: Griete en Mye van Ampsen, van wie de laatste getrouwd was met Derk van Keppel van Cloese, Hendrikszoon.

                                                                   Hendrik van Ampsen...........................................Dirk van Ampsen
                                                    |.........................................................|                                    |
Hendrik van Keppel van Cloese  Seyne van Ampsen..................................Berta van Ampsen           Berta van Ampsen
X Mye Sticke Arndsdochter                                                                X Jacob Van Hekeren         X Evert de Rode
            |                                       |..............................|
    Dirk van Keppel     X         Mye van Ampsen                Griete van Ampsen
            |
 Hendrik van Keppel