Valcke (onder constructie)

Anna Helena Ripperda overleed met de kwartieren:

Anna Helena, overl. 24 okt. 1655, begr. Doetinchem
Van Rhemen, Boeck der Quartieren, fol. 69: Anna Helena Ripperda, obiit 24 octobris 1655. Te Doetekum.
Ripperda             Valcke
Twickloe             Schele
Boeckhorst          Baren
Sticke                Welvelt
Keppel                Langen
Middachten         Kochem (=Knehem)
Broeckum            Hahren
Ruitenberg          Ruitenborg

Ned. Heraut 1884 bl. 190
De wapens Scheele en Ripperda en de kwartieren:
Scheele             Ripperda
Welvelde           Twickel
Knehem             Buckhorst
Ruytenberg        Stecke
Oer                   Brocum
Mulert               Ruitenberg
Ellendorp           Keppel
Twickel             Middachten

(Tusschen deze kwartieren bevond zich een latijnsch opschrift, dat in de Heraut nog slechts gebrekkig is kunnen weergegeven worden en daarom door mij is weggelaten.
Het monument betreft Christoffer Scheele tot Welvelde, geb. in 1529, heer van Welvelde (1555), die in 1558 huwde met
Judith Ripperda, geb. 1534, dochter van Unico en Judith van Twickel. Hij + 20 Mei 1606 ; zij 4 April 1608. Zij hadden 8 kinderen.
Hij was de zoon van Sweder Scheele en Anna van Welvelde; de kleinzoon van Heidenrijk Scheele en Geertruid van Knehem
en de achterkleinzoon van Johan Scheele en NN. van Oer.
 

Bovenstaande gegevens zijn het uitgangspunt om iets meer over haar voorouders te weten te komen. Anna Helena Ripperda was de dochter van Baltasar Ripperda en Sophia Valcke. Raymond Winter schreef op zijn oude website:

Später waren Besitzer Hermann v. Langen, der selbst auf seiner Burg Hanika (Haneken bei Lingen) saß, die Grafen von Bentheim,
Bernd v. Valke, von dem es heißt, daß ihm 18 Erben-Höfe eigenhörig waren, dann Herman v. Valke, dessen Tochter Sofie als Erbin v. V(alke) den streitlustigen Balthasar von Ripperda heiratete. Dieser zog mit dem protest. Feldherrn Christ v. Braunschweig gegen den Feldherrn Grafen von Tilly, wurde von diesem geschlagen, Venhaus erstürmt und niedergebrannt. Im Jahre 1632 wurde Venhaus wieder aufgebaut, blieb jedoch stark verschuldet und 1666 an Math. von der Recke verkauft. Dieser richtete einen kath. Gottesdienst wieder ein. Bis dahin wurden die Abgaben an die reformierten Kirchenkassen zu Plantlünne und zu Schapen geleistet (Tibus: Geschichte der Kirchen).

Baltasar Ripperda en Sophia Valcke trouwden rond 1586 in Venhaus. Hij was een zoon van Unco Ripperda X Judith van Twickel. Sophia Valcke was dochter van Herman Valcke en Joanna Schele. Sophia overleed enkele jaren voor haar man, die op 29 december 1616 werd begraven. Sophia had een aantal broers en zusters, waarover mij verder weinig bekend is.  Bernard Valcke overleed erg jong, evenals Wilhelm Valcke. twee andere broers, Johan en Sweder waren wat ouder, maar nog geen 20 jaar oud, en over Gertrude weet ik helemaal niets.

Hermann Valcke overleed 22 okt. 1585 in Maathaus, terwijl zijn vrouw Joanna Schele, die een dochter was van Sweder Schele en Anna van Welvelde, enkele maanden later werd begraven. Hij was de zoon van Bernd Valcke en Anna von Bar. In de huiskroniek van Sweder Schele zijn enkele gegevens over hem te vinden. Herman Valcke wordt genoemd als neef van Johan von Langen, heer van Venhaus, die zijn oom is (broer van Berndt Valcke's moeder). 'Bernt Valke was een Von Langen', zoals Sweder Schele het uitdrukt. Hij leefde nog bij het huwelijk van Herman Valcke met Johanna Schele.

In het artikel over de familie van Buchorst in NL 1988 geven de schrijvers de volgende kwartieren op het graf van Gisbertus Hermannus van Ripperda (+ 1695), die vooral aardig zijn, omdat er ook een plaats van herkomst bij werd gegeven. Baernawe kennen we tegenwoordig als (Alt) Barenaue, gelegen bij Osnabrïck, waar de familie von Bar de waterburcht bewoonde.

Ripperda van Oesterw[ijtweerd]
Valcke van t Venhuis
Twickelo van Twickelo
Scheel van Scheelenb[urg]
Buckhorst van Boxberg
Baer van de Baernawe
Edelsticke van Weldam
Welvelt van Welvelt

Uit het huwelijk van Bernt Valcke en Anna von Bar zijn mij slechts twee kinderen bekend: Herman en Wilhelmus. Naar schatting zijn zij geboren rond 1520-1530. Anna von Bar is vermoedelijk een dochter van Herman von Bar en Fye von Knehem. Bernt Valcke was, zoals Sweder Schele ook schreef, een zoon van een 'von Langen' moeder. Zijn ouders waren Henric Valcke (Heinrich von Valcke) en Gertrude van Langen (Gertrude von Langen). Ik geef de voorkeur aan de oudere spelling van hun namen, die veel 'dietser' is dan het huidige duits.

Henric Valcke werd geboren ca. 1445, en is overleden na 1502, gehuwd voor 1482 met Gertrude van Langen. In oorkondes wordt hij genoemd tussen 1466 en 1502. Hij was heer van Koebbing, en werd in 1469 met de Hof Sperveld te Horstmar beleend. Zijn ouders waren Herman Valcke en Lyse van Wyttenhorst (Wittenhorst) (Bron: Bernd Josef Jansen).

Gertrude van Langen was een dochter van Bernd van Langen X Adelheid van Hemstede. Zij overleed na 1502, en wordt vermeld van 1466-1502. Haar broer was Johan van Langen:

Johan van Langen, Heer te Venhaus, * ca. 1446, † ca. 1522, vermeldingen 1447-1521, sluit een overeenkomst in 1506 met zijn broer Engelbert en ontvangt het goed Venhaus en een aantal erven in Ksp. Rheine, bovendien een derde deel van de tienden in Katenhorn; het goed in Steinfort behouden de broers gemeenschappelijk. Hij wordt in 1510 met zijn broer Engelbert met goederen in Rheine beleend, verkoopt in 1521 zijn goederen aan zijn neef Bernd Valcke en schijnt weinig later zonder erfgenamen gestorven te zijn. Hij was gehuwd met Johanna NN. (Bron: Bernd Josef Jansen)
 

Uit het huwelijk van Henric Valcke met Gertrude van Langen zijn mij 4 kinderen bekend:

1. Bernd (+ na 1555)
2. Luyke
3. Johan
4. Anna (+ na 1563), gehuwd met Dideric Morrien
 

Herman Valcke                                Bernd van Langen
X Lyse van Wittenhorst                 X Adelheid van Hemstede
    |                                                                 |
Henric Valcke (+ na 1502) X Geertrude van Langen (+ na 1502)
    |...........................|........................|........................|
Bernd                         Luyke                     Johan                     Anna
(* ca. 1485-1490,
+ na 1550)
X Anna van Bar (mogelijk fa. Herman van Bar X Fye van Knehem)
   |...................................|
Herman                             Willem
(* ca. 1520,
+ 1585)
X Joanna Schele (fa. Sweder Schele X Anna van Welvelde)
   |...............................|.....................|....................|....................|....................|
Sophia                         Bernard                Sweder              Johan               Willem             Gertrude
(* ca. 1560,                + 1565                + 1584              + 1585              + 1565
+ ca 1615)
X Baltasar Ripperda

Het bovenstaand is opgesteld met behulp van gegevens uit literatuur, waarbij met name ook de Huiskroniek van Sweder Schele een grote rol heeft gespeeld. Veel van de namen, die in bovenstaand schema zij genoemd, zijn ook terug te vinden in de kwartieren, zoals die zijn opgetekend door bijv. van Rhemen, of de gedeelde wapens op de grafzerken. Het verst daarin gaan de kwartieren van Anna Helena Ripperda, waarin zelfs de namen Knehem en van Langen zijn terug te vinden.

De oudere gegevens heb ik met name gevonden in 'Inventare der Nichtstaatlichen Archive der Provinz Westfalen, deel II Kreis Coesfeld' en via Bernd Josef Jansen.

Herman Valcke was een zoon van Henric Valcke en Beleke Sasse. Henric Valcke was heer van Laer en Koebbinghof. We zien de hof te Koebbing ook terug bij zijn kleinzoon Henric Valcke, heer van Koebbing. Henric Valcke overleed na 1429, en wordt oorkondelijk genoemd 1393-1429. In 1458 is er een vermelding, waaruit blijkt, dat hij overleden is. In 1418 wordt hij met Laer beleend. Hij transporteert de hof Huppelswick en de molen te Gremeldinck in het ksp. St. Jacobi Coesfeld aan zijn neef Bernd Valcke (Conrad's zoon). In 1421 wordt hij beleend met de hof Sparfeld te Horstmar. Hij is een zoon van Bernd Valcke en Wibbeke van Keppel. Hij trouwt rond 1385 met Beleke Sasse (de Sasse), en volgens Bernd Josef Jansen een tweede huwelijk met Bate Vrydag (ca. 1423). Beleke Sasse was erfgename van Koebbinghof. Zij is geboren rond 1365, wordt oorkondelijk genoemd in 1419, en is in 1423 overleden. Zij was een dochter van Heidenreich Sasse X Sophia NN.

Uit het huwelijk van Henric Valcke en Beleke Sasse zijn 3 kinderen bekend:
1. Herman Valcke, knaap, geboren rond 1390 in Horstmar, gestorven na 1450, oorkondelijk genoemd 1438-1450, Drost van het Nederstift van 1444-1450. trouwt na 1425 met Lyse van Wittenhorst, geboren rond 1415, oorkondelijk genoemd 1425-1442, enige legitime dochter naast 6 bastaardkinderen van Stephan van Wittenhorst.
2. N Valcke, geboren rond 1390
3. Hille Valcke, geboren rond 1390, gestorven na 1430, 1430 Stiftsdame in Borghorst.
trouwt na 1430 met Johann I. Schencking, Drost, geboren rond 1405, gestorven op 06 januari 1493, Heer van Bevern, Borgman te Horstmar, 1446 Drost te Sassenberg, zoon van Herman Schencking, Heer van Bevern, en Aleke van Vechtrup.

Henric Valcke was de zoon van Bernd Valcke en Wibbeke van Keppel. Bernd Valcke, zoon van Detmar Valcke, is geboren rond 1340-1350 en gestorven na 1398. In 1418 is hij overleden. Bernd Valcke was borgman in Rheine, en werd in 1364 beleend met een half hof in Haren. In 1371 doet Johan Hake (omdat hij de pachtsom niet meer kon opbrengen) afstand van de Herfordse Hof in Rheine ten gunste van Bernd Valcke. Hij koopt in 1398 met zijn zoon Henric goederen van zijn zwager Henric Hake, te weten de Grevinckhof ksp. Wullen, de hof Torweisch en het erf Everwinninc ksp. Osterwick, het Brinckhus ksp. Darfeld, Essing in ksp. Leer, en verder alles wat Johan Hake van Hilleberg, de weduwe van Henric van Keppel, toebedeeld krijgt.

Bernd Valcke was getrouwd met Wibbeke van Keppel, dochter van Henric van Keppel en Hilleberg [van Metelen]. Zij is geboren rond 1355, overleden na 1377, en wordt oorkondelijk genoemd van 1359-1377.

Kinderen uit het huwelijk Bernd Valcke X Wibbeke van Keppel zijn vermoedelijk:
1. Henric Valcke
2. Hilleberg Valcke
3. Heilke Valcke
4. Jutte Valcke