Familie De Nocker

De familie De Nocker is tot nu toe een erg lastig te onderzoeken familie gebleken, zoals dat meestal is met gezinnen met een militaire achtergrond. Door de verplaatsingen van de legeronderdelen is het moeilijk om doop- en trouwgegevens te vinden. De oudste gegevens die ik tot nu toe heb gevonden zijn de geboortegegevens van Adrianus De Nokker, die werd geboren op 4 september 1771 in Zwolle, als zoon van Wilhelmus of Guillelmus De Nocker en Maria Agnes Veugt (Vueght).Bij die rooms katholieke doopgegevens in Zwolle werden als getuigen vermeld Adrianus De Nocker (avus paternus oftewel grootvader) en Joanna Catharina De Nocker. Adrianus had in elk geval een zuster Maria Elisabeth de Nocker, ook geboren in Zwolle op 11 juni 1770, doopgetuigen Adrianus van Pruissen miles et Elisabeth Bongaerts. Zij overleed al kort na de geboorte op 23 juli 1770 en werd in Zwolle begraven. Adrianus De Nocker trouwde op 1 april 1792 in Bergen Op Zoom met Elisabeth Lier. Zij kregen daar tenminste 7 kinderen. Bij een aantal van de dopen van hun kinderen vinden we getuigen:

Bij de doop van Anna Juliana De Nocker op 6 oktober 1794 waren dat Guillielmus De Nokker en Juliana Lier,
bij de doop van Petrus De Nocker op 19 december 1796 waren het Petrus De Nokker en Maria Van Den Bos.

De kans is aanwezig dat dit gezin verbonden is met de zeeuws vlaamse De Nocker's. Daarvan is Jean Baptist (Jan) De Nocker X Elisabeth Asselman het oudst bekende gezin, en de naamdragers De Nocker in dit gebied stammen bijna allen van dit echtpaar af. Dat geld niet voor Adriana De Nokker, die in 1847 in Hontenisse overleed, en die getrouwd was met Hendrik Schaade. Adriana De Nokker was een dochter van Adrianus De Nocker en Elisabeth Lier, en dus een zuster van Johanna De Nocker X Samuel Kouwenberg. Uit dit huwelijk werd Apolonia Schaade geboren in Hengstdijk op 20 maart 1831. Zij trouwde op 7 mei 1853 met Contantinus Bogaert, een broer van Jacobus Bogaert X Anna Catharina Van Herwege uit mijn kwartierstaat.
Hiermee is het enige bekende verbindingscontact ontstaan tussen families aan vaderskant met moederskant in mijn kwartierstaat:
Bogaert X Schaade -->Schaade X De Nokker -->De Nokker X Kouwenberg

Adriaan de Nocker werd in 1823 genoemd in de huwelijksacte van zijn dochter Johanna de Nokker met Samuel Kouwenberg. Hij was toen van beroep kleermaker, en dat beroep oefende hij ook uit in 1830 toen hij zijn 2de huwelijk sloot met Maria Adriana Elisabeth van Hilst. Hij was toen ruim twee jaar w3eduwnaar, nadat in 1827 Elisabet Lier overleed.

 

De gegevens in deze akte vertellen ons, dat Elisabet Lier bij overlijden 55 jaar oud zou zijn, geboren werd in Breda, dat haar ouders waren Johannes Lier en Elisabette Steijselin (beiden overleden). Opmerkelijk is het, dat Adriaan de Nocker bij haar overlijden woonachtig wordt genoemd in Zutphen. Vermoedelijk werkte hij op het garnizoen van Zutphen. In de DTB van Breda is echter geen doop te vinden rond 1772 van een Elisabet Lier. Wel vond ik daar de huwelijksacte van haar ouders, maar die trouwden pas in 1775.

28 januari 1775 Breda
Plaats: Breda
Bron: GABreda.
DTB-nr: 45, folio: 200
Datum ondertrouw: 1775-01-14
Datum huwelijk: 1775-01-28
Naam BRUIDEGOM: Jacob Lier (korporaal)
Jongeman: jm
Geboorteplaats bruidegom: Nassause, in het
Woonplaats bruidegom: Breda, in garnizoen te
Naam BRUID: Elisabeth Stoeselin
Jongedochter: jd
Geboorteplaats bruid: Nassausse, in het
Woonplaats bruid: Breda
Opmerkingen: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 Leb.- Mer. Getuigen bij Huwelijk zijn niet vermeld.

De enige doop in Breda die ik van dit echtpaar Lier-Steijsel(in) vond, was deze:

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 32, fol: 172 v
Naam kind: Juliana
Datum doop: 1775-11-05
Man/Vrouw: v
Naam vader: Jacob Lier
Naam moeder: Anna Elizabeth Stieselin
Opmerkingen: NG Grote Kerk 1743-1778

Ik denk dus, dat Juliana Lier haar doopnaam is geweest, maar dat zij zich Elisabeth Lier is gaan noemen. Wl werd in 's Hertogenbosch een Elisabeth Lier gedoopt, in 1778, maar zij was een dochter van Godfried Lier en Anna Maria Stijsseling. Als doopgetuige treffen we Elisabeth Stijsseling aan. Al met al betekent dit wellicht, dat Elisabeth Lier, die in april 1792 trouwde met Adriaan de Nocker (een 'moetje' want hun 1ste kind werd enkele weken later geboren) mogelijk pas 16 jaar oud was.

Jacob Lier soms Johan Jacob Lier genoemd, en Godfried Lier waren broers, en zij trouwden twee zusters. Dat heb ik echter niet afdoende kunnen aantonen, maar het is duidelijk dat dit wel het geval was. Voor wat betreft de naam Steijsel(in) vond ik nog een naamdrager, Petrus Steijsel die bij de doop van zijn zoon in 1783 genoemd wordt als 'afkomstig van Sulsbach'. Vermoedelijk gaat het om Sulzbach am Saar.

Tenslotte is er nog een oudere vermelding van die naam:

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: rk
DTB-nr: 9, fol: 346
Naam kind: Maria Josepha
Datum doop: 1749-02-17
Datum geboorte:
man/vrouw: v
Naam vader: Joannes Steisel
Naam moeder: Anna Maria Meijers
Naam peter: Andreas la Fite
Naam getuige 2:
Naam meter: Maria Joseph la Roche

In Luxemburg ligt een plaatsje Steinsel, ook wel Steisel genaamd, en in Mondorf in Luxemburg zijn een aantal families met de naam Steisel. Sulzbach en Mondorf liggen hemelsbreed zo'n 60 km van elkaar verwijderd....

Update:

Intussen is duidelijk geworden, dat Guillielmus de Nocker omstreeks 1734 geboren is in Kallo. Zijn ouders waren Adriaan de Nocker en Isabella d'Hollanders, die in 1732 trouwden in Kallo in het Waasland. Guillielmus had een zuster Joanna Catharina de Nocker, en zij waren de enige kinderen van dit echtpaar, van wie Isabella d'Hollanders in 1752 al was overleden. Op zijn beurt was Adriaan de Nocker hoogstwaarschijnlijk de zoon van Jan Baptist de Nocker en Maria van Gijssel, die in 1695 trouwden in Beveren. Dit echtpaar had tenminste 5 kinderen. Dat waren Joannes Baptist, Adriaan, Andreas, Catharina en Elisabeth de Nocker, van wie de meesten trouwden tussen 1720 en 1742 in Kallo.

Ook vond ik dat Guilliemus de Nocker al in 1755 trouwde in Hulst met Elisabeth Boviers uit Mechelen. In datzelfde jaar is er een stuk opgemaakt in Kallo, waarvan ik een deel heb genoteerd:

Alsoo ick onderschreven mij hebbe geabsenteert van mijne compagnie sonder permisse van mijne
overste ende dat ick door intercessie ende voorspraecke van goede lieden weder magh keeren naer de
selve midts in staet stellende het gene aen mijne uniforme is gedelabreert ende ten surpluse
onderstaen het gene bij mijne overstaen sal vooren gehouden worden ende vermidts ick onvoorsien
ben van penningen tot het erstellen van alles datter aen dependeert soo ist dat ick bij desen aensoecke

mijnen vader Adriaen De Nocker
van aen mij te willen advanceren de penningen daer toe dinstigh met
het gene daer aen dependeert met consent dat allen het selve sal defalchueren op mijne moederlijcke
weese penningen sijnde mede gecompareert Joseph Van den Rijn apparenten maternelen vooght ende

Jan Baptista De Nocker paternelen vooght
de gene verclaeren te consenteren in het gene
voorschreven op aggreatie van mijne heeren borgemeester ende schepenen des poorte ende
heerlijckheijt van Calloo als oppervooghden achtervolgende welcke verclaerde den voornoemde
Adriaen De Nocker het gene voorschreven te accepteren ten effecte van welcke hebben sij dese
gesaementlijck onderteeckent desen 5 des jaers 1755 waeren onderteeckent t'merck met een cruijs van

Guillielmus De Nocker canonier onder her regement van den heer colonel Verneets ten dienste van
haere keijserlijcke ende conincklijcke majesteits
etc. etc. ende t'merck met een cruijs van Adriaen De
Nocker ende t'merck met een cruijs van Jan Baptista De Nocker, Joseph Van den Rijn leeger stondt
ons present J.B. Van Landegem 1755 ende M.G. Verhaghen 1755.

 

Het is tamelijk zeker, dat Adrianus de Nocker, wiens 1ste vrouw Isabella d'Hollanders eind 1751 overleed, op 13 februari 1752 is hertrouwd in Kallo met Catharina Claus. Uit dat huwelijk werden tenminste drie kinderen geboren. Ook Catharina Claus overleed eerder dan Adrianus de Nocker. Zij was dood in 1763, en als haar kinderen worden dan genoemd Petrus en Francoise de Nocker. Daarmee was Petrus de Nocker dus een halfbroer van Wilhelmus de Nocker en dus oom van de in 1771 geboren Adrianus de Nocker, en hij was het ook die in 1796 optrad als doopgetuige bij de doop van Petrus fs. Adriani de Nocker en Elisabeth Lier.

Ruwweg zijn dus de gegevens, die bekend zijn:

                                                            Adrianus de Nocker (avus) + na 1771
               X (1732)  Isabella d'Hollanders                                                              XX Catharina Claus (+ 1763)
        |..............................................|...........................................................................|
Willem de Nocker                      Joanna Catharina de Nocker                   Petrus.......................Francoise......................NN
* voor 1752                                * voor 1753                                    X 1776                      X 1787 Gent
X Maria Agnes Veught                    X 1765 Kallo                         Maria Therese Brion         Cornelis Wittewrongel
        |                             Joannes Francisucs van Exaerde
Adrianus 1771                    
X Elisabeth Lier

Nasporing in het Nationaal Rijksarchief bracht aan het licht, dat Giliam de Nocker diende bij de Infanterie Nassau Weilburg, 2de bataljon. Dat 2de bataljon onstond uit het regiment Brunswijk-Bevern in 1752. Vanaf 1772 heet het 'Regiment Nationalen'. Vanaf 1793 heette het ook wel 2de bataljon Wiguer. Deze was commandant sinds 1776. Giliam de Nocker stond in dit bataljon ingeschreven zonder echter een vermelding van de datum.

 Garnizoensplaatsen van dit regiment zijn geweest:

1754 Grave/Maastricht
1756 Sluis/Maastricht
1757 Breda/Maastricht
1758 Coevorden/Maastricht
1759 Maastricht
1763 Tholen, Lillo, Scheldeforten/Bergen op Zoom
1764 Bergen op Zoom/Tholen, Lillo, Scheldeforten
1765 Bergen op Zoom
1767 Zwolle/Kampen
1773 Hulst/Sas van Gent
1774 Maastricht
1780 Namen
1781 Bergen op Zoom
1782 Middelburg/Bergen op Zoom
1783 Maastricht/Goes, Noord-Beveland, Tholen
1784 Maastricht
1787 Bergen op Zoom
1789 Heusden/Maastricht
1790 Sas van Gent/Axel
1792 Bergen op Zoom
1794 Harlingen/Doesburg, Doetinchem, Harderwijk, Wageningen

Inderdaad zien we dat het regiment vanaf 1767-1773 gelegerd is geweest in Zwolle-Kampen