Van Buchorst/Buckhorst
(onder constructie)

Aleyd van Buchorst trouwt in 1500 met Eggerik Ripperda. Er zijn daarvan huwelijkse voorwaarden opgemaakt op 2 juli 1500, en meteen zijn er genealogische problemen:

Archief Huis Verwolde
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Eggert Ripperda en Aleid Johansdochter van Buckhorst, met bijlage
Datering 1500
Omvang 2 charters

De betreffende charters geven inderdaad aan, dat Aleyt van Buchorst een dochter was van Johan van Buchorst. Omdat Eggerik Ripperda, haar man, later beleend wordt met Boxbergen, kan het alleen maar gaan om Johan van Buchorst tot Boxbergen. Het probleem is nu om uit te vinden wie de moeder is geweest van Aleyd van Buchorst, en daarvoor zijn er enkele gegevens, die niet ondubbelzinnig zijn. Johan van Buchorst van Boxbergen was ten tijde van het huwelijk van zijn dochter Aleyd getrouwd met Hilania (Hille) Ripperda. In de acte waarin de huwelijkse voorwaarden zijn omschreven, wordt zij overduidelijk een aantal keren genoemd als joffer Hille, huisvrouwe van Johan van Buchorst.

Eggerik Ripperda en Aleyd van Buchorst kregen 3 kinderen, genaamd Unico, Gerhard en Margaretha Ripperda. Van hen is Unico Ripperda de bekende zoon, die rond 1525 trouwde met Judith van Twickel. Als Unico Ripperda overlijdt, wordt hij vermeld met de volgende wapens:

Van Rhemen, Boeck van quartieren, fol. 284v: Te Zwol in St. Michielskerck in glasen bij de deur na 't raethuis. Anno 1566 den 10 junii, 's maendags vor Sacramentsdag omtrent 7 uit 's morgens sterf die edelveste Unico Ripperda, drost 's lants van Sallant; op avent Sacramenti wort he begraven te [Wesepe].

Ripperda          Twickelo
Buckhorst        Sticke
Brokum           Rutenberg
Keppel            Middachten 

 

Als we bovenstaande kwartieren van Unico Ripperda omzetten volgens de gangbare regels dan staat er:
Unico Ripperda gehuwd met Jutte van Twickel.

Zijn ouders waren Ripperda X Buchorst
Zijn paternele grootouders Ripperda X Brokum
Zijn maternele grootouders Buchorst X Keppel

Derhalve zijn de ouders van Unico Ripperda te herkennen als het echtpaar Eggerik Ripperda X Aleyd van Buchorst, dat op 2 juli 1500 huwelijkse voorwaarden opmaakt, en haar ouders zijn dus volgens deze kwartieren: van Buchorst X van Keppel.

Omdat het een hard gegeven is, dat Aleyd van Buchorst de dochter was van Johan van Buchorst zou dit dus betekenen, dat hij gehuwd was met een van Keppel, maar in allerlei literatuur komen we tegen, dat juist Johan van Buchorst een van Keppel-moeder had:

In de Ridderschap van Overijssel noemt AJ Mensema:

Johan Van Buckhorst
Zoon van Herman van Buckhorst en Catharina van Keppel, vermeld 1477-1546, gegoed in Vollenhove en bezitter van Boxbergen, in de ridderschap van Salland, verschreven als riddermatige ter klaring Vollenhove 3 okt. 1477 en vervolgens in 1492 tot 1536, drost van Vollenhove 1513-1524, overl. voor 4 dec. 1550
huwt:
1. Margaretha Snoy, dochter van Lambert Snoy , heer van ten Bleke, en Aleyd van Broeckhuysen
2. Hilania Ripperda, dochter van Unico Ripperda tot Farmsum en Ulske Ukena tot Wytwert en Dijkhuizen, vermeld 1491, overl. 1540
Uit 1ste huw:
1. Aleyd van Buckhorst, overl. voor 9 sept. 1511, huwt 2 juli 1500 Eggerik Ripperda tot Oosterwytwert en Dijkhuizen, weduwnaar van NN Godlinze, zoon van Unico Ripperda tot Farmsum en Ulske Ukena tot Wytwert en Dijkhuizen, overl. 1537.
Hieruit 1. Gerhard Ripperda, 2. Unico Ripperda

Deze gegevens staan zo ook in de artikelen in Nederlandse Leeuw (Het Overijsselse riddermatige geslacht Van Buckhorst. / Kamerling, E. J. C.; Schaap, J. W. - In: De Nederlandsche Leeuw 105 (1988) en 101 (1984)).

Een bron, die tamelijk dicht bij deze personen heeft gestaan was Sweder Schele, en die schrijft in zijn familiekroniek:

Ombs jar 1490 lebte auch Johan von Buchorst zu Buxbergen; weisz nit wie nae den vorigen vewand; mag mglich von Arnd herkommen, hab aber nit gewisses davon. Dieser Johan von Buchorst befreiete sich 1485 an Catarina van Keppel, Herman von Keppels zur Nienborch ritters tochter, mit welcher er das Hausz Buxbergen bekam zum Braurschatz, doch auff ein lse, welche Herman Ripperda den von Keppll nun abgehandelt...... Hatte bei Catarina von Keppell ein einzige tochter, Adelheid von Buchorst; nam aber nach absterben der von Keppell Hilana Ripperda, so hernach ihrem bruder Eggerich.....

Dit alles wordt ook ondersteund door een stuk uit het Gronings Archief, te lezen via www.cartago.nl

.....en willen weerom ons wenden tot onsen Eggerich Ripperda, dewelke naet oover lyden van des Godlinsen een beter Hauwlyk gedaen, vermits syne suster Hilania haere voordochter Adelheyt van Buchorst hem heeft angehylket, dewelke een eenige Erff Dochter waer van t' Huis en 't Goed Boxbergen. Het Huis Buchorst was een groott Adelyk Huis in de Provincie van Ooveryssel gelegen; daervan hiernaest. Met dese Adelheijt van Buchorst heeft hy twee zoonen, Geerhart en Unico, en een Dochter Margreta geprocreeert....

Adelheyd van Buchorst wordt hier dus een voordochter genoemd van Hillania Ripperda, die zoals we tevoren zagen, de 2de vrouw was van Johan van Buchorst. De eerste vrouw van Johan van Buchorst, en moeder van Aleyd zou volgens de wapens op de kerk een dochter zijn geweest van Herman van Keppel met de 5 Ruiten, maar ook de moeder van Johan van Buchorst zou een van Keppel zijn met 5 Ruiten. Nu vond ik voor die laatste stelling eigenlijk geen echt bewijsstuk. Literatuur noemt -zoals Mensema hierboven- dat Johan van Buichorst een zoon was van Herman van Buchorst X Katharina van Keppel, maar ik vond nergens bewijs, dat zijn moeder een Keppel was. Katharina komt in een aantal vermeldingen voor als vrouw van Herman van Buchorst, maar nergens bleek aan mij dat zij een Keppel is.

Zo zijn er dus twee opties:

A. Aleyd van Buchorst was dochter van Johan van Buchorst X Margaretha Snoy, kleindochter van Herman van Buchorst X Katharina van Keppel
B. Aleyd van Buchorst was dochter van Johan van Buchorst x N. van Keppel, kleindochter van Herman van Buchorst X Katharina NN.

Ik heb tamelijk lang samen met Willem Oving gezocht naar meer aanwijzingen, hoe het precies zit met Johan van Buchorst en zijn dochter Aleyd, en in het verlengde daarvan met Johan's vader Herman van Buchorst. Willem Oving heeft het grafmonument bezocht van Caspar Schele, die getrouwd was met Aleyd Ripperda, een zuster van Unico Ripperda. Aleyd heeft dus precies dezelfde kwartieren als Unico Ripperda, maar toch bleek er een verschil te zijn. In Schledehusen wordt een aliantie Buchorst - Snoy gegeven (er staat overigens Snoede, maar het wapen is onmiskenbaar Snoye). Voor de rest zijn de gegeven kwartieren dus precies hetzelfde als in de St. Michael Kerk te Zwolle (zie hoger), maar Keppel is dus vervangen door Snoye:

Ripperda          Twickelo
Buckhorst        Sticke
Brokum           Rutenberg
Snoede           Middachten

Hoewel Caspar Schele en zijn vrouw later overleden dan Unico Ripperda (+ 1566) staat er bij de eerstgenoemden wel het wapen Snoy opgenomen. Zou het kunnen zijn, dat het Overijsselse deel van de familie Schele en Ripperda het 'politiek verstandiger vonden' om Snoy maar even niet te liren met hun families? Of zouden zij de familie Snoy niet 'edel' genoeg hebben gevonden. In elk geval staan in Schledehusen de wapens genoemd, zoals die ook worden gegeven door Mensema en door de schrijvers Kamerling en Schaap in de Nederlandse Leeuw.

Er zijn dus vanuit het geslacht Ripperda twee verschillende lezingen.

Laten we daarom proberen eerst eens Katharina van Keppel diepgaander onder de loep te nemen. Was zij de vrouw van Herman van Buchorst, en dus moeder van Johan van Buchorst en grootmoeder van Aleyd van Buchorst, dan hoort zij niet thuis in de wapens, zoals die gegeven zijn op het graf van Unico Ripperda.

Katharina van Keppel, dochter van Herman van Keppel, ambtman van Twente

In 1416 werd Herman van Keppel door de bisschop van Utrecht benoemd tot ambtman van Twente, en het is zonneklaar uit verschillende stukken, dat hij zegelde met het wapen met de 5 Ruiten. Hij was derhalve een Nienborgse van Keppel, die welsiwaar woonde in Oldenzaal. In 1425 komt hij voor in een belening met zijn vrouw Joanna van Hackfort, en met zijn kinderen Jacoba, Herman, Frederik, Aleyd en Gert van Keppel. In 1420 was hij geen ambtman meer van Twente omdat dan Wolter van Coevorden die functie had, maar we zien dan dat in 1421 Herman van Keppel benoemd wordt tot ambtman van Salland, zetelend op Diepenheim. Ook hier herkennen we hem aan zijn zegel met de 5 Ruiten, waarmee hij zegelt bij zijn aanstelling.

We komen Herman van Keppel ook een flink aantal keren tegen in Deventer, en in 1416 blijkt hij het goed Boxbergen te hebben aangekocht van Sweder Hadeking. Uit de Rekeningen van Deventer kunnen we zien, dat hij daar ook regelmatig vertoefde. In 1422 geeft Herman van Keppel aan, dat hij het ambt van drost van Salland wenst neer te leggen, en dat gebeurt korte tijd later dan ook. In Deventer wordt hij nog regelmatig genoemd, en dan blijkt hij in 1433 dood te zijn, nalatend zijn weduwe Touwe, weduwe van heer Herman van Keppel, ridder.

Uit dit tweede huwelijk van de ambtman Herman van Keppel werd een enige dochter geboren, Katharina van Keppel, en gezien de overige gegevens, zal zij geboren zijn tussen 1426 en 1433. In een drietal stukken over het goed Lichtinkwerde, gelegen bij Aalten, blijkt haar moeder Touwe (Gotstouwe) een zuster te zijn van Gerrit Momme van Kell, terwijl Gotstouwe zelf in 1426 weduwe was van Henric van Dudincwerde.

Gotstouwe (Touwe) Momme van Kell trouwde derhalve eerst met Henric van Dodincwerde, wiens weduwe zij was in 1426, en zij zal kort daarop hertrouwt zijn met de voormalige ambtman Herman van Keppel (van wie baron JR van Keppel vermoedde, dat die weduwnaar was in 1430 van Joanna van Hackfort). Uit dit huwelijk werd een wettige dochter Katharina van Keppel geboren, zoals we kunnen zien in een acte van 1433. Daarin wordt Katharina de wettelijke dochter genoemd van zaliger ridder Herman van Keppel en vrouwe Touwe. In de Renunciatieboeken van Deventer wordt deze dochter Katharina van keppel ook nog eens genoemd in 1446 met haar moeder.

In het stuk uit 1433 wordt Katharina onmondig genoemd, en dat klopt ook wel, want zij is geboren tussen 1426 en 1433. Op grond van dit geboortejaar is het niet onmogelijk, maar wel tamelijk onwaarschijnlijk, dat zij de vrouw zal zijn geweest van Johan van Buchorst, en de moeder is geweest van Aleyd van Buchorst. Die laatste zal geboren zijn voor 1481, maar niet ver daarvoor, want haar vader Johan van Buchorst is vermoedelijk geboren rond 1455-1460. Ik denk, dat Aleyd van Buchorst geboren zal zijn omtrent 1478-1480.

Als nu Katharina van Keppel haar moeder is geweest, dan kreeg die dus op oudere leeftijd nog een dochter, en is dan in het kraambed overleden. Maar dit zou dus betekenen, dat Johan van Buchorst als jonge man van ongeveer 20 jaar trouwde met een veel oudere vrouw (bij huwelijk ca. 45-48 jaar) en uit dat huwelijk zou dan een dochter geboren zijn. Het is niet onmogelijk, dat het op deze manier is gegaan, maar het lijkt waarschijnlijker, dat Katharina van Keppel trouwde met Johan's vader Herman van Buchorst. Temeer nog, omdat we zeker weten, dat Johan's moeder Katharina heette.

Van Rhemen schrijft nog een korte aantekening:

1468 27 augustus Vr. Catharina v Keppel moeder Jan v Buchorst n. 278

We vinden haar nog genoemd worden in de huwelijksacte van 1500 als Katharina van Buchorst, moeder van Johan van Buchorst.

In combinatie met de wapens zoals die genoemd worden in Schledehausen, lijkt het tamelijk zeker, dat de moeder van Aleyd van Buchorst, en 1ste echtgenote van Johan van Buchorst afkomstig was uit het geslacht Snoy (Snoede zoals in Schledehausen staat).

Johan van Buchorst van Boxbergen

Op grond van de namen van de kinderen van Eggerik Ripperda en Aleyd van Buchorst: Unico, Gerhard en Margaretha kunnen we veronderstellen, dat Eggerik's moeder wellicht Margaretha Snoy heeft geheten. Het huwelijk tussen Johan van Buchorst en [Margaretha] Snoy heeft dan plaats gehad omtrent 1478 en daaruit is een enkele dochter Aleyd geboren. Haar vader hertrouwde vervolgens omstreeks 1380 met Hille Ripperda, welk huwelijk verder kinderloos bleef. Daarmee was Aleyd van Buchorst dus zijn enige erfgenaam.

Johan van Buchorst was vermoedelijk de jongste zoon van Herman van Buchorst en Katharina van Keppel. Dat huwelijk zal gesloten zijn rond 1450, als we ervan uitgaan, dat Katharina van Keppel geboren werd omstreeks 1430. In 1460 worden Herman van Keppel en zijn vrouw Katharina ingeschreven als burgers van Kampen. Vervolgens blijkt Herman van Keppel vr 1468 te zijn gestorven. Hun oudste zoon zal Gerard zijn geweest, terwijl Herman van Buchorst vermoedelijk de tweede zoon was. Die zonen zijn dan vernoemd naar hun twee grootvaders Gerard van Buchorst en Herman van Keppel.

Van hen leefde Johan van Buchorst veruit het langst, want nog in 1546 zien we hem genoemd worden in verschillende stukken. Op grond van zijn leeftijd zien we hem in die tijd ook vaak genoemd worden voor zijn jongere neef Johan heer van Buchorst, zoon van ridder Willem heer van Buchorst. Johan van Buchorst wordt vaak genoemd met de toevoeging 'van Boxbergen' en het is volstrekt duidelijk waarom hij die kreeg, als we weten dat zijn moeder de dochter was van Herman van Keppel, die in 1416 het goed Boxbergen kocht. Of het waar is, dat Boxbergen eerst in handen zou zijn geweest van de halfbroers Frederik en Herman van Keppel, zoals vaak is te lezen, weet ik niet. Ik heb de indruk, dat Katharina van Keppel het goed Boxbergen heeft gerfd van haar vader, en mogelijk is dat bestreden door haar halfbroers.

In inv. 14 ORA Hattem (Gerichtssignaat, 1441-1805) staat:
"Joffer van Bucksbergen" 14 april 1478 had een geschil met Geert Peters en Gerryt Velthuys over een pacht, die volgens de pachters door hen betaald moest worden aan heer Willem van Buchorst 

Mijns inziens kan dat alleen maar gaan over Katharina van Keppel, weduwe Buchorst, beleend met Boxbergen over een pacht die betaald werd aan Willem heer van Buchorst. Zowel haar benoeming als vrouwe van Boxbergen en haar kennelijke band met Willem van Buchorst lijken tamelijk sterk. Als zij dus nog leefde in 1478, en kennelijk op Bucksbergen woonde, dan is er geen sprake van, dat dit goed ooit heeft toebehoord aan n van haar halfbroers, en heeft zij dit goed later overgedragen aan haar zoon Johan van Buchorst.

                                         Gerard van Buchorst                                  Herman van Keppel
                                          X Aleyd v Hunlo                 XX (2) Gotstouwe Momme v Kell   X (1) Joanna van Hackfort
                                                 |                                           |                                                 |
                                    Herman van Buchorst  X ca. 1450 Katharina van Keppel.-.-.-.-Jacoba.............Herman..........Aleyd.......Frederik.......Gert
                                                                   |                                             X Johan v Twickel
                                                                   |                                                      |     
                                            Gerd............Herman..........Johan                           Johan v Buchorst
                                                                              X [Marg] Snoy                   X Adriana van Rutenberg
                                                                                     |                                    |
                                                                            Aleyd v Buchorst                   Johan v Twickel
                                                                            X Eggerik Ripperda                 X Jutte Sticke
                                                                                     |                                    |
                                                                               Unico Ripperda         X        Judith van Twickel

In deze familiereeks zien we Herman van Keppel zowel in de mannelijke kant als in de vrouwelijke kant optreden als voorvader van zowel Unico Ripperda als van Judith van Twickel.
                                               

anno 1511 

Inder schelinge tusschen denn Erbaren Eggherick Ripperda hovetlinck toe Wytwerth eens unnde Evert Ripperda hovetlinck toe Godlynse myt synen susteren Eggericks voerbenoempten kynderen anderdeels hebben wy Johan van Buckhorst toe Buxbergen Junckheren unnd Boelo Ripperda provest hovetlinck toe Fermpsum unnd ten Damme van weghen Egghericks vorscr. unnd Mester Bewo Mensumma Cureet toe Godlynse unnd Snelger Houwerda hovetlinck ten Damme unnd Droste toe Oterdum van wegen Everds myt synen susteren sampt entlike volmechtige vruntschappes dedinges luden stede unnd vast toe holden uutghesproken dat alle schelinge voer dessen dage van up boeren unnd uutgheven als unnd alss wat schelinge se ghehat hebben sal wesen doet Beholtlick dat Eggerick vorbenoempt sal bruken dat part van Herman Tettens heert toe Leermens (welck he unnd syn selige huusfrouwe to samen gekoft hebben) syn levent lanck unnd daer na sal dat arvent up synen eersten kynderen ghelijck dat ander toeghekofte guet unnd nicht up den lesten kynderen unnd de eerste kynderen vorscr. sullen bruken de ander goeder als se sus lange gedaen hebben. Oeck alle de schulde de in de mande bij desser kynder moeder unde grotemoeder seliger dechtnissen tyden angelecht synt sullen se samptlick betalen Alle argelist uutghe sproken To orkunde der waerheyt hebben wy dedingeslude upgenompt unse Seghelen beneden an dessen breeff gehangen.
Gheven inden Jare ons heren dusent vyffhondert unnd elvenn des neghesten dages na der gebuerten unser lever vrouwen.


Hacfort

Het is in dit verband wel aardig om ook eens te kijken naar de verbindingen met het geslacht Hacfort, want dan zien we daar dat Joanna van Hacfort getrouwd was met de amtman van Twente en later Salland, ridder Herman van Keppel met de 5 ruiten, terwijl Jacoba van Hacfort getrouwd was met Dirk van Keppel van Verwolde, van wie dit zijn tweede huwelijk was. Uit zijn 1ste huwelijk met Ida de Rode van Hekeren had Dirk van Keppel een dochter Gotstouwe van Keppel, en die trouwde ongeveer in dezelfde periode met Jacob van Hacfort, die op zijn beurt weer een zoon was uit het tweede huwelijk van zijn vader Jacob van Hacfort met Joanna Ploegh. Hieraan kunnen we weer eens zien dat men in die tijd heel goed was in het smeden van stevige connecties, die in onze ogen soms wel eens wat t nauw zijn.

                               Jacob v Hacfort X Aleyd van der Ese  XX Joanna Ploegh 
                                   |................................|.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-|
                               Joanna                        Jacoba                    Jacob v Hacf.
                     X 1408 Herman van Keppel  XX Dirk van Keppel             |
                                                            X Ida de Rode v Hekeren            
                                                                    |                           | 
                                                               Gotstouwe -------------X (voor 1439)

Gotstouwe van Keppel bleek een zoon te hebben, van wie niet Jacob van Hacfort de vader was.

NL 1922 Artikel over van Hackfort
Jacob van Hackfort...Zijne vrouw was Stouwe (of Gostouwe) van Keppel, wier merkwaardig testament in Nijhoffs Bijdragen (1, blz. 70) door A. P. R.C. Baron van der Borch van Verwolde is uitgegeven. Deze verzwjjgt den naam des mans, dien hij alleen met Jacob v. H . . . . . aanduidt. Zij verbiedt in dit testament haren zoon van haren echtgenoot te erven, omdat hij diens zoon niet is.

Ik vraag me af, of Jacob van Hacfort dit alles geweten heeft, of dat hij steeds heeft gedacht dat hij een zoon had verwekt bij Gotstouwe. Deze zoon Theoderic was vernoemd naar Gotstouwe's vader, terwijl haar huwelijk met Jacob van Hacfort geen kinderen heeft geleverd. Maar een vreemd huwelijk is het toch wel: hij trouwde met de dochter van zijn zwager.

Herman van Keppel (5 ruiten) en Dirk van Keppel (3 schelpen) zijn nooit elkaars zwagers geweest, want Dirk van Keppel trouwde mogelijk pas na de dood van Herman van Keppel met Jacoba van Hacfort, maar Dirk van Keppel was natuurlijk wel de aangetrouwde oom van de kinderen Jacoba, Herman, Aleyd, Frederik en Gerd van Keppel. Katharina van Keppel had echter geen bloedband met Dirk van Keppel van Verwolde of met Jacob van Hacfort.

Dat Gotstouwe Momme van Kell, die nog tot 1468 heeft geleefd, transacties heeft gemaakt met Jacob van Hacfort is daarom heel verklaarbaar, want wettelijk stonden zij elkaar toch na, omdat zij de tweede vrouw was van Herman van Keppel.

 

Herman van Buchorst X Katharina van Keppel

Zoals al eerder opgemerkt trouwden zij vermoedelijk rond 1450. In 1459 stierf Johan heer van Buchorst en kort daarop stierf ook zijn broer Gerard van Buchorst. Omdat Johan van Buchorst geen kinderen had, zou zijn broer Gerard hem opvolgen als heer van Buchorst, maar voordat dat geffectueerd was, stierf ook hij. Dat leidde kennelijk tot een soort strijd om het goed Buchorst tussen de twee oudste zoons van Gerard van Buchorst, van wie Willem van Buchorst de oudste was, maar ook zijn broer Herman maakte aanspraken. Beide broers schreven zich kort na elkaar in als burger van Kampen, omdat dit burgerschap een soort traditie was voor de heren van Buchorst, wellicht ook om hun verbondenheid met de stad te tonen. Uiteindelijk heeft dit conflict geleid tot een juridische procedure, die pas werd beslist door een college van wijze heren.  Overigens gebruikten jongere zonen vaak het middel van aanspraken om zich een zo sterk mogelijke positie te verwerven, en aldus zoveel mogelijk uit een erfenis te slepen.

Omdat vervolgens rond 1467 Herman van Buchorst overleed, werd deze procedure voortgezet door zijn zoons tegen hun oom Willem heer van Buchorst. Diens positie was eigenlijk onaantastbaar, maar hij moest wel enkele veren laten met betrekking tot zijn gerfde bezittingen aan zijn drie neven.

 

Alijt de weduwe van Gerard van Buchorst wordt hierin genoemd alsmede de erfgenamen van haar zoon Herman. Hieraan zien we inderdaad dat Herman van Buchorst dan al dood is. Zijn weduwe Katharina van Keppel wordt minstens nog genoemd als levend in 1478, maar we zien hieruit ook nog, dat Aleyd, weduwe van Gerard van Buchorst dan nog leeft. Over haar komen we iets meer te weten via enkele beleningsstukken uit Overijssel:

* 't Gued toe Berkescamp mit alle synen toebehoeren, gelegen in den kerspel ende in der buerscap van Olst.
1399 okt 1 (BB fol 41)
Frederic van Honloe na de dood van zijn neef Deric van Sonnenberge.
1416 mei 19 (BB fol 4)
Herman van Hunloe na de dood van zijn broer Vrederic van Hunloe.
1419 jul 11 (BB fol 95v)
Aleida van Bochorst na opdracht door haar vader Herman van Hunloe. Hulder haar man Gert van Bochorst
1433 jul 21 (BC fol 1v)
Aleide, vrouw van Gert van Buchorst. Hulder haar man.
 

* Toe Berspick in den ampte van Vollenhoe seven mergen lants uut twee campen leechslants, gelegen tusschen Henric Peterssoen ende Luttike Wychersslage, streckende mitten weste eynde aen den Nyen Wech, ende enen mergen in Luttike Wychersslage voerscreven.
1433 jul 22 (BC fol 1v)
Gert van Buchorst na opdracht door Henric die Zuer geheiten Catreep.
1460 jul 26 (BD fol 56)
Heer Willem van Buchorst, ridder, na de dood van zijn vader Gerit van Buchorst.

Uit deze stukken zien we dat Aleyd van Hunlo al voor 1419 getrouwd was met Gerard van Buchorst. Haar vader Herman van Hunlo leefde in 1419, want hij transporteert het goed Berkeskamp aan zijn dochter, mogelijk als huwelijksgift, en we zien nog eens de bevestiging, dat Gerard van Buchorst in 1460 overleed, en dat Willem van Buchorst, hun oudste zoon, toen al Ridder was. We mogen er vanuit gaan, dat Willem van Buchorst omstreeks 1420 of iets later zal zijn geboren. Van Willem van Buchorst weten we, dat hij trouwde met Jacoba van Keppel, de weduwe van Johan van Twickel, die in 1449-1450 overleed. Vaak hertrouwde de weduwe vrij snel, zodat we mogen aannemen, dat het huwelijk Willem van Buchorst X Jacoba van Keppel gesloten zal zijn rond 1450, maar vermoedelijk was zij toen al te oud om nog kinderen te krijgen. Na het overlijden van Jacoba van Keppel rond 1460 hertrouwde Willem van Buchorst met Aleyd van Hessen. Dat huwelijk zal vrij kort zijn gesloten na het overlijden van Jacoba van Keppel, want na de twee sterfgevallen in 1459 en 1460 was het voor Willem van Buchorst belangrijk om de opvolging 'in orde' te krijgen. Hij zal dus denkelijk al in 1461 zijn hertrouwd met Aleyd van Hessen, maar zijn kinderen zijn dus geboren terwijl hun vader toen toch al betrekkelijk laat was met het krijgen van nageslacht.

Gerards oudere broer Johan was heer van Buchorst tot zijn dood in 1459. Deze was getrouwd met Swane van der Ese, die nog zeker tot 1470 heeft geleefd, maar hun huwelijk bleef zoals gezegd kinderloos. Willem van Buchorst zorgde wel goed voor zijn tante, zodat zij niets tekort is gekomen.

 

Johan (+1459) .......................................................Gerard (+ 1460).......................................Willem
X (voor 1434) Swane                                                X (voor 1419)
van der Ese (+ na. 1470)                                         Aleyd Van Hunlo Hermansdochter
(kinderloos)                          |...........................................|...............................................|
                                      Willem (+ 1501)                    Herman (+ ca. 1467)                       Johanna
                                X (1450) Jacoba van Keppel     X ca. 1450 Katharina van Keppel
                              XX (1461) Aleyd van Hessen